Regulamin konkursu – gry na wystawie „Moda na Cranacha”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po numerem RIK 65/2006, posiadające numer NIP 869-000-60-69, REGON 000278468 z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwanym dalej Organizatorem.
2. Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs – grę na wystawie „Moda na Cranacha”, zwaną dalej Konkursem.
3. Czas trwania Konkursu: wypełnianie kart konkursowych – od 18.11.2017 r. do 30.12.2017 r.; rozstrzygnięcie – 15.01.2018 r.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
5. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Moda na Cranacha”, która prezentowana jest w Muzeum Narodowym we Wrocławiu od 31.10.2017 r. do 30.12.2017 r.
6. Regulamin Konkursu oraz inne informacje związane z realizacją Konkursu dostępne są na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.
7. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Organizator Konkursu i Komisja Konkursowa.
8. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Agnieszka Kuprianowicz. W razie jakichkolwiek pytań związanych z konkursem należy kontaktować się z koordynatorem pod adresem e-mail: agnieszka.kuprianowicz@mnwr.art.pl

Przedmiot konkursu
§ 2

Zadaniem uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w karcie konkursowej (zał. 1 do niniejszego regulaminu), którą można pobrać w kasie biletowej w gmachu głównym Muzeum. Pytania dotyczą wystawy „Moda na Cranacha” i wymagają od uczestnika spostrzegawczości, wiedzy, umiejętności wyszukiwania informacji oraz pomysłowości.

Warunki uczestnictwa w konkursie
§ 3

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy regulamin.
2. Uczestnik konkursu nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien dostarczyć Organizatorowi zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na udział w konkursie i odebranie nagrody.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
4. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić złożyć maksymalnie 1 kartę konkursową.
5. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone karty konkursowe wypełnione przez członków Jury lub przy ich udziale; pracowników Muzeum Narodowego we Wrocławiu; zawierające odpowiedzi będące plagiatem (dot. pytań nr 12 i 13 na karcie konkursowej).

Zgłoszenie konkursowe
§ 4

1. Złożenie wypełnionej karty konkursowej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Karta konkursowa powinna być wypełniona czytelnie. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zgłoszonej karty do Konkursu ze względu na jej nieczytelność.
3. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne zgubienie lub uszkodzenie kart powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zgłoszonej karty do Konkursu bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu
§ 5

1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
Marek Pierzchała – kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu i kurator wystawy „Moda na Cranacha”,
Ewa Houszka – kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu i współorganizator wystawy „Moda na Cranacha”,
Anna Kowalów – Kierownik Działu Reklamy i Marketingu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
Agnieszka Kuprianowicz – Dział Reklamy i Marketingu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Jury do dnia 15 stycznia 2018 r.
3. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół. Werdykt Jury jest ostateczny. Od wyników konkursu nie można się odwołać.
4. Karty konkursowe nie spełniające wymagań określonych w § 3 i 4, złożone po terminie, nie będą brane pod uwagę.
5. Po rozstrzygnięciu Konkursu wszystkie karty nadesłane przez uczestników zostaną umieszczone w archiwum Organizatora.
6. Organizator skontaktuje się bezpośrednio z wyłonionymi zwycięzcami, informując ich o zdobytej nagrodzie, nie później niż 15.01.2018 roku.
7. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz stronie Organizatora na portalu społecznościowym. Lista zwycięzców będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora od 16.01.2018 roku.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania na stronie internetowej i/lub stronie na portalu społecznościowym fragmentów najlepszych odpowiedzi na pytania nr 12 i 13 z karty konkursowej.

Nagrody
§ 6

1. Spośród złożonych kart zostanie wyłoniona jedna karta zwycięska oraz dwie karty wyróżnione.
2. Zwycięzca konkursu otrzyma:
a. voucher na weekendowy pobyt w Dreźnie dla dwóch osób, z dwoma noclegami, ufundowany przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
b. zestaw gadżetów dot. wystawy „Moda na Cranacha” o wartości minimum 150 zł.
3. Wyróżnieni uczestnicy otrzymają odpowiednio po jednym zestawie gadżetów dot. wystawy „Moda na Cranacha” o wartości minimum 150 zł.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Dane osobowe uczestników
§ 7

1. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego i adresu mailowego, niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Podpisanie Karty Zgłoszeniowej stanowi zgodę uczestnika na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora w związku z udziałem w konkursie, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29.08.1977r. o Ochronie Danych Osobowych.
3. Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

Postanowienia końcowe
§ 8

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
2. Organizator nie zwraca złożonych kart.
3. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
4. Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Konkursem będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla strony pozwanej.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.11.2017 r.

Protokół z posiedzenia jury konkursu zorganizowanego na wystawie „Moda na Cranacha”

w terminie od 18.11 do 30.12.2017 przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu

1. Na konkurs wpłynęło 35 prac
2. Po ocenie wszystkich nadesłanych prac jury w składzie: Ewa Houszka, Marek Pierzchała, Anna Kowalów, Agnieszka Kuprianowicz postanowiło przyznać nagrodę główną i dwa wyróżnienia następującym uczestnikom:
I miejsce i voucher na weekendowy wyjazd do Drezna – Elżbieta Iwan
Wyróżnienie i zestaw gadżetów z wystawy „Moda na Cranacha” – Anna Wesoły
Wyróżnienie i zestaw gadżetów z wystawy „Moda na Cranacha” – Zbigniew Iwan

3. Jury dziękuje za udział w konkursie wszystkim uczestnikom.

print