Deklaracja dostępności serwisu Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zapewnia dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu – mnwr.pl.
Data aktualizacji: 29.03.2024

Strona internetowa Muzeum Narodowego we Wrocławiu przygotowana została zgodnie ze standardami WCAG 2.1 i spełnia wymogi dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.
Mogą jednakże zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż:

  • pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ponadto filmy zamieszczone w serwisie również mogą nie posiadać napisów (lub innych wymaganych elementów) z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Aleksandrą Ziemlańską, Dział Promocji i Komunikacji, e-mail: aleksandra.ziemlanska@mnwr.pl, tel. 71 343 07 27.
Szablon kontaktowy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu (sekretariat) ➸

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Prośba powinna zawierać:
– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie wybranego do udostępnienia elementu,
– sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmówienia przez instytucję realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący ma prawo złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator do Spraw Dostępności w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wraz z Odziałami

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. na podstawie art. 14.1 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696), w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz jego Oddziałach funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności pełni Agata Iżykowska-Uszczyk.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Muzeum Narodowe i jego Oddziały
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności Muzeum i jego Oddziałów, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność Plus ➸
Dostępność architektoniczna ➸
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego [pdf] ➸

Wszystkie oddziały Muzeum Narodowego we Wrocławiu dostosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W placówkach znajdują się podjazdy lub windy dla wózków, specjalnie dostosowane toalety, szerokie drzwi i przejścia.

Z myślą o osobach niewidomych winda w gmachu głównym Muzeum Narodowego wyposażona jest w przyciski brajlowskie. Na nowej wystawie stałej „Cudo–Twórcy” na trzecim piętrze znajdują się m.in. dla osób niewidomych i ociemniałych tyflografiki przedstawiające niektóre zaprezentowane tam eksponaty. Muzeum Narodowe we Wrocławiu planuje wprowadzić w przestrzeń ekspozycji rozwiązania dla osób niewidomych także w pozostałych galeriach, niestety na razie jeszcze są one nieprzystosowane do tego celu.
W oddziale Muzeum Narodowego Pawilonie Czterech Kopuł zakończone zostały modyfikacje w ramach projektu „Zobacz obraz twórczych zmian!”, którego celem było stworzenie zintegrowanego i dedykowanego nowoczesnego systemu obsługi ekspozycji z zastosowaniem najnowszych technologii prezentacji, w tym również udostępnienie niektórych eksponatów dla osób niewidomych.

Aktualności – spotkania i warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami ➸
Audiodeskrypcja dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu ➸

print