Deklaracja dostępności
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Narodowe we Wrocławiu – mnwr.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Iżykowska-Uszczyk
 • E-mail: agata.izykowska@mnwr.pl
 • Telefon: +48 71 712 71 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 • adres: plac Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław
 • e-mail: sekretariat@mnwr.pl
 • telefon: 71 372 51 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Gmach Główny
Muzeum Narodowe zapewnia częściowy dostęp osobom z niepełnosprawnością. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z pochylni znajdującej się przed głównym wejściem do budynku (oznakowane) oraz skorzystać z podnośnika w przestrzeni muzeum, który umożliwi dostanie się do szatni, księgarni, kawiarni oraz wystawy czasowej na parterze. W budynku znajduje się winda komunikująca głosowo oraz wyposażona w przyciski brajlowskie. Przy wejściu do muzeum znajduje się utwardzone wejście, ciągi piesze o szerokości min 1,5 m. Drzwi wejściowe do budynku są odpowiedniej szerokości. W przestrzeni budynku ciągi komunikacyjne są optymalnej szerokości i wolne od przeszkód. Drzwi wewnątrz są oznakowane. Schody są wyposażone w poręcze, jednak nie są one przedłużone o 0,3 m. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, natomiast krawężniki nie są wyższe niż 2 cm. Drzwi wejściowe na wystawy stałe tylko w części spełniają wymogi szerokości dla osób poruszających się na wózkach (są zbyt wąskie, klamka jest zbyt wysoko). Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Brakuje instalacji alarmowej przeciwpożarowej ze świetlną sygnalizacją zagrożenia oraz wypustek i taśm, dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na nowej wystawie stałej „Cudo–Twórcy” na trzecim piętrze znajdują się tyflografiki dla osób z niepełnosprawnością wzroku przedstawiające niektóre zaprezentowane tam eksponaty. Muzeum pracuje również nad wprowadzeniem przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób autystycznych oraz pokoju dla matek z dziećmi. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Muzeum „Panorama Racławicka”
Panorama Racławicka zapewnia częściowy dostęp dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do Panoramy znajduje się utwardzone wejście, ciągi pisze o szerokości min 1,5 m. Drzwi wejściowe do budynku są odpowiedniej szerokości. W przestrzeni budynku ciągi komunikacyjne są optymalnej szerokości i wolne od przeszkód. Drzwi wewnątrz są oznakowane. Schody są wyposażone w poręcze, jednak nie są one przedłużone o 0,3 m. W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się również miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami w pobliżu głównego wejścia do budynku. Sama droga do miejsc postojowych do budynku jest wolna od przeszkód, w tym krawężników wyższych niż 2 cm. W budynku znajduje się pochylnia przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, spełniająca warunki określone w przepisach odrębnych. Brakuje instalacji alarmowej przeciwpożarowej ze świetlną sygnalizacją zagrożenia oraz wypustek i taśm, dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W części budynku część powierzchni jest oznaczona kolorystycznie oraz fakturą, w celu informowania o zmianie poziomu danej nawierzchni. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne są oznaczone piktogramami. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Brakuje systemu informacji wizualnej i dotykowej (tyflomapa) lub głosowej.

Muzeum Etnograficzne
Muzeum Etnograficzne zapewnia częściowy dostęp dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do Muzeum znajduje się utwardzone wejście, ciągi pisze o szerokości min 1,5 m. Drzwi wejściowe do budynku nie są odpowiedniej szerokości. W przestrzeni budynku ciągi komunikacyjne nie są wolne od przeszkód. Drzwi wewnątrz są oznakowane. Schody nie są szerokości większej niż 4 metry. Schody są wyposażone w poręcze, jednak nie są one przedłużone o 0,3m. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się również miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami w pobliżu głównego wejścia do budynku. Sama droga do miejsc postojowych do budynku jest wolna od przeszkód, w tym krawężników wyższych niż 2 cm. Brakuje instalacji alarmowej przeciwpożarowej ze świetlną sygnalizacją zagrożenia oraz wypustek i taśm, dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne są oznaczone piktogramami. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Brakuje systemu informacji wizualnej i dotykowej (tyflomapa) lub głosowej. Brakuje osobnego pomieszczenia do opieki nad dzieckiem.

Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
Pawilon Czterech Kopuł zapewnia dostęp osobom z niepełnosprawnościami. Dojście do budynku pozbawione jest utrudnień pod postacią krawężników bądź innych przeszkód. Jest możliwość samodzielnego dotarcia od miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością do głównego wejścia do budynku. Wejście do budynku możliwe jest przy użyciu alternatywnego wejścia, czyli specjalnego podnośnika.
Pozostała przestrzeń muzeum w pełni spełnia wymogi architektoniczne w kwestii dostępności. Znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością, przestrzeń jest jednopoziomowa co sprzyja samodzielnemu poruszaniu się po przestrzeni. Od wejścia poprowadzone są ścieżki dla osób niewidomych i niedowidzących razem z punktami uwagi. Przy wejściu znajduje się dotykowa i głosowa mapa, kierująca osoby z niepełnosprawnością. Brakuje instalacji alarmowej przeciwpożarowej ze świetlną sygnalizacją zagrożenia. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Muzeum posiada miejsce wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu. W przestrzeni wystaw czasowych znajdują się tabliczki informujące o pojawiających się w salach multimediach. W kasie muzeum zainstalowana została pętla indukcyjna. W szatni można wypożyczyć słuchawki wygłuszające dla osób wysokowrażliwych.

 

print