„Made in PRL” – konkurs fotograficzny

17 marca 2023

Informacja archiwalna [15.05.2023] — lista laureatów ➸

Ogłaszamy remanent w każdej szafie! Poszukujemy wyjątkowych elementów garderoby z lat 80. i wspomnień z nimi związanych.

Sweter z włóczki, sukienka z farbowanej tetry, kreacja z surówki bawełnianej, torebka lub kapelusz uszyty z fartuchów spawalniczych, patchworkowe dodatki, buty na kartki. Jeśli którąkolwiek z tych rzeczy udało się zachować, choćby na fotografii, to zgłoś się do nas!

Zasady konkursu

 • Zdjęcie przedmiotu lub całej stylizacji z dołączoną krótką historią należy przesłać na adres: konkurs@mnwr.pl – opis nie może przekroczyć dwóch stron znormalizowanego maszynopisu (1 strona to 1800 znaków ze spacjami).
 • Prace należy przesyłać do 30 kwietnia 2023 r.
 • Informacja o wynikach konkursu pojawi się 15 maja 2023 r. na stronie internetowej oraz profilu FB Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Nagrody

Nadesłane prace zostaną zaprezentowane w przestrzeni Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Nagrodą w konkursie jest oprowadzanie po wystawie „Moda stanu wojennego” przez jej kuratorkę dr Małgorzatę Możdżyńską-Nawotkę, a także bilet wstępu na pozostałe wystawy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, katalog towarzyszący ekspozycji oraz zestaw muzealnych gadżetów.

Jak niesamowite mogą to być wspomnienia?

„Plan był iście szelmowski, bo i stawka wysoka. Funkcjonariusze Wojsk Ochrony Pogranicza nie mogli wiedzieć, że przepuszczając fikcyjnych narzeczonych przez granice Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z NRD, w rzeczywistości obdarowują opozycję towarem w Polsce nieosiągalnym – tkaniną sitodrukową. Wrocławska opozycja wydrukuje dzięki niej tysiące ulotek z wywrotowym hasłem ‘Uwolnić więźniów politycznych’. […] W NRD można było taki materiał kupić, jednak próba wwiezienia tkaniny do kraju była obarczona niebezpieczeństwem zarekwirowania i aresztowania kuriera. Leszek wpadł na pomysł, że […] kupi materiał i uszyje suknię ślubną. […] strażnicy graniczni na widok sukienki ślubnej… złożyli nam serdeczne życzenia szczęścia na nowej drodze życia. Po powrocie do domu Maria pocięła sukienkę na pasy. W obfitych falbanach ukrytych było ok. 20 metrów materiału.

Maria Duffek-Bartoszewska (współkuratorka wystawy), Biała suknia

Wiele podobnych historii czeka na odkrycie. Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie!

Regulamin konkursu

I Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 127/2022, posiadające numer 897 190 01 76, REGON 520 81 35 45, z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs „Made in PRL”, zwany dalej Konkursem, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej jako „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Konkurs będzie organizowany w dniach od 17 marca 2023 do 30 kwietnia 2023 i jest podzielony na etapy:
 • nadsyłanie fotografii i tekstów wraz z podpisami i nazwiskiem autora: do 30 kwietnia 2023 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu wraz z publikacją zwycięskiej pracy na stronie internetowej mnwr.pl – 15 maja 2023 r.
 1. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019.847).
 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Organizator Konkursu.

II Przedmiot Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych zdjęć i historii związanych z ubiorem lat 80. XX w. w Polsce na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wykona i prześle zdjęcie stanowiące przedmiot Konkursu w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 3. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest polubienie profilu FB Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

IV Zgłoszenie konkursowe

 1. Uczestnicy Konkursu przesyłają na podany przez Organizatora adres mailowy (konkurs@mnwr.pl) wykonaną przez siebie fotografię, której dłuższy bok będzie miał wymiary od 1500 do 2000 pikseli, w formacie JPEG, wraz z tytułem zdjęcia oraz imieniem i nazwiskiem autora. Zdjęcie może mieć charakter archiwalny lub współczesny, powinno przedstawiać co najmniej jeden element ubioru pochodzącego z lat 80.
 2. Do zdjęcia należy dołączyć opis informujący o historii prezentowanego obiektu. Opis nie może przekroczyć 2 stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to 1800 znaków ze spacjami), prace w plikach .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt można przesyłać do 30 kwietnia 2023 r. Przesłanie opisu i zdjęcia oznacza Zgłoszenie do konkursu.
 3. Każdy uczestnik wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców,
 • zweryfikowanie przez pracownika Muzeum Narodowego we Wrocławiu danych osobowych w przypadku osobistego odbioru nagrody.
 1. Zgłoszenie musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika – Uczestnik z chwilą zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że posiada całość praw autorskich do pracy oraz że jest ona wolna od wad fizycznych i prawnych. Ponadto uczestnik zobowiązuje się, że w czasie trwania Konkursu autorskie prawa majątkowe do pracy nie zostaną przez niego zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.
 2. Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami nie będą podlegały ocenie Jury.

V Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
 • dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, kuratorka wystawy „Moda stanu wojennego”,
 • Anna Kowalów, kierownik Działu Promocji i Komunikacji,
 • Magdalena Skrabek, specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami, Dział Promocji i Komunikacji,
 • Alicja Waścińska, specjalista ds. promocji, Dział Promocji i Komunikacji,
 • Aleksandra Ziemlańska, specjalista ds. stron internetowych, Dział Promocji i Komunikacji,
 • Grzegorz Wojturski, kierownik Działu Edukacji Muzealnej.
 1. Jury oceniając dokona wyboru najlepszej historii i fotografii według własnej oceny, biorąc pod uwagę: powiązanie historii ze zdjęciem, jakość przesłanych materiałów.
 2. Zgłoszenia niespełniające wymogów, o których mowa w pkt IV 1, jak również złożone po terminie nie podlegają ocenie Jury.
 3. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 4. Nagrodzone i wyróżnione prace będą cyklicznie publikowane w mediach społecznościowych Organizatora, w tym na profilu Facebook Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz na stronie mnwr.pl. Zwycięska praca zostanie opublikowana w dniu 15 maja 2023 r.
 5. Z chwilą przesłania Zgłoszenia uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. cyfrowo, na dowolnych nośnikach, wprowadzanie do obrotu w nieograniczonej ilości egzemplarzy, użyczanie, najem, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w internecie, m.in. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora), a także publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie. Licencja obejmuje również zgodę na dokonywanie obróbki Zgłoszenia, w tym kadrowanie, przycinanie i inne zmiany.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Zgłoszeń przez uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanego Zgłoszenia.

VI Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są: oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Moda stanu wojennego”, katalog wystawy, zestaw gadżetów muzealnych oraz bilet wstępu do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Formą nagrody będzie również prezentacja nagrodzonych prac w przestrzeni Muzeum.
 2. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub zwycięzca będzie je mógł odebrać osobiście w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu po uprzednim ustaleniu terminu z Działem Promocji i Komunikacji: tel. 71 343 07 27 albo 71 372 51 50 wew. 271 lub 274.
 3. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania większej liczby nagród.

VII  Dane osobowe uczestników

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie oraz udzielenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego lub adresu mailowego, niezbędnych dla celów przeprowadzenia Konkursy, w tym powiadomienia o jego wynikach.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L 119, s. 1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Konkursu.
 3. Dane osobowe uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu w internecie (w tym strona internetowa oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału Konkursie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
 5. Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym obsługę Konkursu oraz świadczącym dla administratora usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.
 6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/cofnięcia zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG.
 8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora:
  1. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  2. usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
  3. ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych.
  6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
 2. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 17.03.2023 r.

Załącznik do Regulaminu: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie ➸

 

print