Konkurs na nazwę księgarni Muzeum Narodowego we Wrocławiu

20 września 2019

Ogłaszamy wyniki konkursu. Nasz wybór padł na nazwę „Muzealna”, którą zaproponowała Pani Magdalena Szczepańska. Serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt w celu odebrania nagrody.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.


Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy i do udziału w konkursie na nazwę własną dla księgarni Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

widok na księgarnię

Swoje propozycje wpisujcie w komentarzach pod postem dotyczącym konkursu na profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu na portalu FB (https://www.facebook.com/Muzeum.Narodowe.Wroclaw/). Każdy komentarz to tylko jedna nazwa. Zachęcamy także do pozostawiania lajków, ponieważ przy ostatecznym wyborze nazwy liczba polubień również będzie miała znaczenie.

Preferowana nazwa księgarni ma być niezbyt długa i polsko brzmiąca, ale nie wyklucza się też nazw obcojęzycznych. Zachęcamy, aby nazwa nawiązywała do działalności obiektu Muzeum lub sugerowała miejsce, położenie, specyfikę miejsca (muzeum, sztuka, książki, pamiątki, bluszcz).

Regulamin konkursu na nazwę własną księgarni znajdującej się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

§1
Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu na nazwę własną księgarni zwanego dalej „Konkursem”, jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwane dalej „Muzeum”.
 2. Konkurs obejmuje zaproponowanie nazwy własnej dla księgarni znajdującej się w siedzibie głównej Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
 3. Nazwa powinna spełniać jedno z następujących kryteriów:
  1. nawiązywać do działalności obiektu
  1. sugerować rodzaj działalności, miejsce, położenie, specyfikę miejsca  (muzeum, sztuka, książki, pamiątki, bluszcz)
 4. Nazwa powinna być oryginalna nigdy wcześniej nie stosowana przez inną instytucję.
 5. Nazwa nie powinna być zbyt długa, preferowana polsko brzmiąca nazwa księgarni ale nie wyklucza się tez nazw obcojęzycznych.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż 1 propozycję nazwy.

§2
Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Konkurs odbywa się wyłącznie na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Proponowane nazwy uczestnicy konkursu zobowiązani są podawać w komentarzu pod ogłoszeniem konkursu.
 4. Jeżeli autor zgłasza więcej niż jedną propozycję nazwy, to każda z proponowanych nazw powinna znajdować się w osobnym komentarzu.
 5. W przypadku wpłynięcia takiej samej propozycji nazwy od więcej niż jednej osoby, decyduje kolejność podania nazwy w komentarzu.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy z nazwą, która narusza dobre imię muzeum / obraźliwych.
 7. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.

§3
Przebieg Konkursu i Komisja Konkursowa

 1. Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny propozycji nazwy dla księgarni.
 2. Skład komisji konkursowej :
  1. Dyrektor Muzeum i jego Zastępca
  1. Pracownicy Działu Reklamy i Marketingu Muzeum
 3. Komisja, wybierając nazwę księgarni, weźmie pod uwagę każdą nazwę wskazaną w komentarzu oraz liczbę polubień danej nazwy.
 4. Ostatecznie o wyborze nazwy decyduje Komisja. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. W przypadku, gdy kilka propozycji uzyska równą liczbę głosów, decydujący głos przy wyborze nazwy ma przewodniczący  Komisji.
 6. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.  
 7. Komisja Konkursowa może odstąpić od rozstrzygnięcia Konkursu, zwłaszcza w przypadku małej liczby zgłoszeń lub braku odpowiedniej propozycji nazwy.  

§4
Nagrody

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę główną w postaci bonu w wysokości 200 złotych na zakup wydawnictw muzealnych w Księgarni Muzeum oraz dwuosobową wejściówkę do muzeum upoważniającą do zwiedzenia wystaw stałych i czasowych.

§5
Termin przeprowadzenia konkursu

1. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 20 września 2019 r.

 1. od dnia 20.09.2019 r. do dnia 13.10.2019 r. – składanie propozycji nazw,
  1. do 18.10.2019 r. – ocena propozycji przez Komisję Konkursową,
  1. 21.10.2019 r. – planowana data ogłoszenia wyników

Uwaga: Powyższe terminy mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej Muzeum.

 1. Propozycje nazw złożone w komentarzu po terminie wyznaczonym w ust 1 lit. a) nie będą rozpatrywane.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Muzeum oraz na portalu społecznościowym Facebook. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o terminie i sposobie dostarczenia nagrody w prywatnej wiadomości.

§6
Prawa do nazwy

1. Z chwilą ogłoszenia wyników, zwycięzca konkursu przenosi na Muzeum nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności do wykorzystania jej jako nazwy własnej księgarni znajdującej się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i wyraża zgodę na udostępnianie nazwy anonimowo oraz zobowiązuje się do niewykonywania następujących autorskich praw osobistych: decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności i nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

2. Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia z jakichkolwiek tytułów w stosunku do Muzeum bądź osób trzecich, które nabyły prawa majątkowe do nazwy.

§7
Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie w regulaminie.
2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.mnwr.pl.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.
4. Osoba do Kontaktu ze strony Organizatora: Anna Chodorska (anna.chodorska@mnwr.pl).

 

print