Konkurs „Kalendarz 2024”

Laureaci konkursu:
▷ Elżbieta Kapłon
▷ Katarzyna Lipińska
▷ Izabela Łaszewska-Mitręga
▷ Barbara Ochendowska-Grzelak
▷ Zofia Skowrońska
▷ Agnieszka Sobel
▷ Julia Weryńska
▷ Szymon Weryński
▷ Szymon Wilk
▷ Agnieszka Witkowska

Gratulujemy uczestnikom! Poniżej rozwiązanie konkursu.

Zagadka 1
Na zdjęciu zaprezentowana została porcelanowa filiżanka z wytwórni Carla Tielscha, datowana na ok. 1880 rok. Filiżanka przy wylewie ma specjalny stelaż w kształcie płytkiej wydłużonej konchy z otworem, chroniący zarost przed niekomfortowym zamoczeniem w płynie.

Zagadka 2
Fragment pochodził z obrazu Sprzeczka na targu Willema van Herpa z lat 1640–1677.

↡ Wpis archiwalny

Polub profil Muzeum Narodowego we Wrocławiu na FB ➸ odpowiedz na pytania i wygraj muzealny kalendarz na rok 2024!

Fot. Magdalena Lorek

Pytania konkursowe:
1. Jaką funkcję pełni stelaż we wnętrzu zaprezentowanej poniżej XIX-wiecznej filiżanki?

2. Z jakiego obrazu ze zbiorów MNWr pochodzi poniższy fragment? (należy podać tytuł obrazu oraz nazwisko autora)

Czas trwania konkursu: 16.01–21.01.2024 (ogłoszenie wyników 22.01.2024 na stronie FB oraz MNWr)
Warunki uczestnictwa: polubienie profilu MNWr na Facebooku, polubienie posta konkursowego oraz zgłoszenie odpowiedzi na maila konkurs@mnwr.pl
Do rozdania 10 kalendarzy – o wygranej decyduje poprawna odpowiedź na dwa pytania konkursowe oraz kolejność zgłoszenia


Regulamin konkursu

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 127/2022, posiadające numer 897-190-01-76, REGON 520813545, z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs „Kalendarz 2024” zwany dalej „Konkursem” zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej jako „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Konkurs trwa od 16 do 21 stycznia 2024 na profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook (pod adresem: https://www.facebook.com/Muzeum.Narodowe.Wroclaw) i polega na odgadnięciu dwóch zagadek konkursowych:
  • jaką funkcję pełni podpórka we wnętrzu XIX-wiecznej filiżanki,
  • z jakiego obrazu ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu pochodzi wskazany fragment, poprzez przesłanie odpowiedzi na oba pytania w wiadomości mailowej na adres konkurs@mnwr.pl, z jednoczesnym polubieniem posta konkursowego na portalu społecznościowym Facebook.
 1. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019.847).
 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Organizator Konkursu.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest polubienie profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.

III. Zgłoszenie konkursowe

 1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie:
  a) przesłanie na adres konkurs@mnwr.pl maila, podpisanego imieniem i nazwiskiem, w treści zawierającego odpowiedzi na dwie zagadki konkursowe:
  — opis lub hasłowo określona funkcja podpórki we wnętrzu filiżanki,
  — podanie tytułu oraz autora obrazu,
  b) oraz polubienie zamieszczonego na profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu posta konkursowego.
 1. Każdy uczestnik wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców,
  b) zweryfikowanie przez pracownika Muzeum Narodowego we Wrocławiu danych osobowych w przypadku osobistego odbioru nagrody.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieniu przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
  — Katarzyna Jaroszewicz, Dział Marketingu,
  — Alicja Waścińska, Dział Promocji i Komunikacji.
 1. Jury spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 10 zwycięzców, którzy podali poprawne odpowiedzi na oba pytania konkursowe oraz spełnili pozostałe warunki zgłoszenia konkursowego.
 2. W przypadku, gdy kilku uczestników będzie miało taki sam wynik, o przyznaniu nagrody przez Jury zdecyduje wcześniejsza data wpłynięcia do Organizatora zgłoszenia konkursowego.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 22 stycznia 2024 na profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Nagrodami w Konkursie jest egzemplarz Kalendarza muzealnego na rok 2024.
 5. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub zwycięzca będzie je mógł odebrać osobiście w Gmachu Muzeum Narodowego we Wrocławiu po uprzednim ustaleniu terminu z Organizatorem.
 6. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie.

V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie oraz udzielenie przez uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu mailowego oraz ewentualnie adresu do wysyłki nagrody, niezbędnych dla celów przeprowadzenia Konkursu, w tym powiadomienia o jego wynikach.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5 we Wrocławiu (MNWr), kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@mnwr.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie udzielonej przez uczestnika Konkursu dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania lub wycofanie zgody może uniemożliwić weryfikację zgłoszenia do Konkursu.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
 6. Dane osobowe uczestnika mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.
 7. Dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu ani nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 8. Uczestnikom przysługuje:
  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. Prawo do żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z powodu szczególnej sytuacji
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. Prawo do przenoszenia danych;
  6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 9. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, osoba której dane dotyczą może wysłać wiadomość do administratora, na adres email inspektora ochrony danych osobowych podany powyżej.
 10. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/ kontakt, tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
 2. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.01.2024 r.

 

print