21 listopada 2023 – Dzień Życzliwości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu po raz kolejny dołącza do obchodzonego w stolicy Dolnego Śląska Dnia Życzliwości.

Idea święta narodziła się w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych, gdy dwaj Amerykanie poruszeni wojną między Izraelem a Egiptem doprowadzili do ustanowienia World Hello Day. Podejmując to działanie, chcieli uświadomić ludziom, że pokój jest kruchym dobrem, o które trzeba się troszczyć, a zrozumienie, tolerancja i życzliwość mogą zmieniać świat.

Hasło tegorocznego Dnia Życzliwości we Wrocławiu brzmi „Wróćmy do życzliwości!”. Zalecamy więc uśmiech i trening szarych komórek. Tego dnia, opierając się na metodach dedukcji, wspólnie rozwiążemy kilka zagadek.

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej i Muzeum Etnograficznym na wszystkich chętnych czeka gra terenowa z zadaniami w formie quizu. Zagadki związane są ze zbiorami sztuki z naszych oddziałów. Każdy, kto rozwiąże quiz zdobędzie nagrodę.

Tego dnia obowiązują specjalne zniżki na bilety wstępu na wystawy czasowe oraz darmowy wstęp na wystawy stałe w wymienionych oddziałach.

Sprawdźcie, jakie tajemnice skrywają muzealne sale, szukajcie wskazówek i podpowiedzi. W tym dniu każdy otrzyma dawkę pozytywnej energii!

Cennik biletów na wystawy czasowe w Dniu Życzliwości

▷ Muzeum Narodowe we Wrocławiu 5 zł
▷ Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej 10 zł
▷ Muzeum Etnograficzne 3 zł

Regulamin konkursu

I Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 127/2022, posiadające numer 897-190-01-76, REGON 520813545, z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs w ramach Dnia Życzliwości 2023 zwany dalej „Konkursem” zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej jako „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Konkurs będzie organizowany w dniu 21 listopada 2023 w godzinach otwarcia poszczególnych oddziałów Organizatora.
 4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019.847).
 5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Organizator Konkursu.

II Przedmiot Konkursu

Konkurs polega na wzięciu udziału w muzealnej grze terenowej w dniu 21 listopada, tj. w Dniu Życzliwości. Gra terenowa będzie się odbywała na wystawach stałych w Gmachu Głównym, Muzeum Etnograficznym i Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej. Przedmiotem gry będzie wypełnienie quizu z zagadkami dotyczącymi zbiorów prezentowanych na wystawie w Gmachu Głównym oraz oddziałach.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty, jednak do wyczerpania numerów zgłoszenia rozdawanych przez Organizatora. Każdy Uczestnik może wziąć tylko raz udział w quizie.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która odwiedzi wymienione oddziały Muzeum Narodowego we Wrocławiu w dniu 21 listopada 2023.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika imienia i przyporządkowanego mu numeru, podanego przy odbiorze karty z quizem.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

IV Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Nagrodę otrzyma każdy, kto rozwiąże quiz. O przyznaniu nagrody zdecyduje liczba poprawnych odpowiedzi.
 2. W celu odebrania nagrody Uczestnik zobowiązany jest wraz z wypełnioną kartą zgłosić się do stanowiska, z którego pobrało się kartę z quizem. Po weryfikacji liczby prawidłowych odpowiedzi w quizie wydawana jest odpowiednia nagroda. Karty z rozwiązanymi zadaniami zostaną Uczestnikom zwrócone przy odbiorze nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyczerpania nagród, w zależności od liczby chętnych

V Nagrody

Nagrodami w konkursie są: gadżety i upominki od Organizatora Dnia Życzliwości we Wrocławiu, gadżety muzealne oraz bilety wstępu do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów.

VI Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5 we Wrocławiu (MNWr), kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@mnwr.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie udzielonej przez uczestnika Konkursu dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania lub wycofanie zgody może uniemożliwić weryfikację zgłoszenia do Konkursu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
 5. Dane osobowe uczestnika mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych.
 6. Dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu ani nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG.
 8. Uczestnikom przysługuje:
  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. Prawo do żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z powodu szczególnej sytuacji;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. Prawo do przenoszenia danych;
  6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 9. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, osoba której dane dotyczą może wysłać wiadomość do administratora, na adres email inspektora ochrony danych osobowych podany powyżej.
 10. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

VII Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
 2. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 21.11.2023.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
 

print