JesienNIE! Konkurs fotograficzny

↡ Wpis archiwalny
Informacja o laureatach ➸

Zrób jesienne zdjęcie budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu lub któregoś z jego oddziałów (Muzeum „Panorama Racławicka”, Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej i Muzeum Etnograficznego) albo fotografię inspirowaną wybranym dziełem z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które nawiązuje do jesiennej stylistyki – i wygraj nocleg w ekskluzywnym hotelu na Ostrowie Tumskim.

Fot. Anna Kowalów

Regulamin konkursu

I Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po numerem RIK 65/2006, posiadające numer NIP 869-000-60-69, REGON 000278468, z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi Konkurs „JesienNIE” zwany dalej Konkursem zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 4 do 31 października 2021 i jest podzielony na etapy:
 • nadsyłanie zdjęć wraz z podpisami i nazwiskiem autora: do 31.10.2021,
 • rozstrzygnięcie konkursu wraz z publikacją wyróżnionych zdjęć na mediach społecznościowych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów oraz stronie internetowej mnwr.pl: do 3.11.2021,
 • otrzymaną nagrodę należy wykorzystać do 30.12.2021 (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsca w hotelu The Bridge).
 1. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019.847).
 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Organizator Konkursu.

Konkurs jesienny
II Przedmiot Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszej jesiennej fotografii budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu lub któregoś z jego oddziałów (Muzeum „Panorama Racławicka”, Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Etnograficznego) albo fotografii inspirowanej wybranym dziełem z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które nawiązuje do jesiennej stylistyki.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wykona i prześle zdjęcie stanowiące przedmiot Konkursu w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 3. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest polubienie profilu FB Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
 4. Uczestnicy Konkursu przesyłają na podany przez Organizatora adres mailowy (konkurs@mnwr.pl) wykonaną przez siebie fotografię, której dłuższy bok będzie miał wymiary od 1500 do 2000 pikseli, w formacie JPEG, wraz z tytułem zdjęcia oraz imieniem i nazwiskiem autora, dalej jako Zgłoszenie.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie.
 7. Każdy uczestnik wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców,
 • zweryfikowanie przez pracownika Muzeum Narodowego we Wrocławiu danych osobowych w przypadku osobistego odbioru nagrody.
 1. Zgłoszenie musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika – Uczestnik z chwilą zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że posiada całość praw autorskich do fotografii oraz że jest ona wolna od wad fizycznych i prawnych. Ponadto uczestnik zobowiązuje się, że w czasie trwania Konkursu autorskie prawa majątkowe do fotografii nie zostaną przez niego zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.
 2. Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami nie będą podlegały ocenie Jury.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu.
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
  — Anna Kowalów, kierownik Działu Promocji i Komunikacji,
  — Paulina Popiół, specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami, Dział Promocji i Komunikacji,
  — Sylwia Błachowicz, referent ds. promocji, Dział Promocji i Komunikacji,
  — Aleksandra Ziemlańska, specjalista ds. strony internetowej, Dział Promocji i Komunikacji.
 5. Kryteria oceny Zgłoszeń: walory artystyczne zdjęcia, kreatywność i oryginalność zdjęcia, nawiązanie do wybranego dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
 6. Zwycięzca zostanie wyłoniony podczas posiedzenia Jury w dniu 2.11.2021, z którego zostanie sporządzony protokół.
 7. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 8. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu FB Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz na stronie mnwr.pl w dniach 3–7.11.2021. Z chwilą przesłania Zgłoszenia uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. cyfrowo, na dowolnych nośnikach, wprowadzanie do obrotu w nieograniczonej ilości egzemplarzy, użyczanie, najem, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w internecie, m.in. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora), a także publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie. Licencja obejmuje również zgodę na dokonywanie obróbki Zgłoszenia, w tym kadrowanie, przycinanie i inne zmiany.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Zgłoszeń przez uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej Odpowiedzi.

IV Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie jest nocleg dla dwóch osób w hotelu The Bridge oraz bilety do wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum „Panorama Racławicka”, Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Muzeum Etnograficznego.
 2. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub zwycięzca będzie je mógł odebrać osobiście w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu po uprzednim ustaleniu terminu z Działem Promocji i Komunikacji: tel. 71 343 07 27 albo 71 372 51 50 wew. 271 lub 274.

V Dane osobowe uczestników

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie oraz udzielenie przez uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego lub adresu mailowego, niezbędnych dla celów przeprowadzenia Konkursy, w tym powiadomienia o jego wynikach.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L 119, s. 1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Konkursu.
 3. Dane osobowe uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu w internecie (w tym strona internetowa oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału Konkursie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
 5. Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym obsługę Konkursu oraz świadczącym dla administratora usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.
 6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/ cofnięcia zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG.
 8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora:
  1. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  2. usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
  3. ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych.
  6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
 2. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 4.10.2021.

 

print