Willmann w obiektywie – konkurs dla uczniów

Rozstrzygnięcie konkursu ➸


2 czerwca 2020 r., archiwalne informacje o konkursie:

Ożyw historię zaklętą w obrazie – weź udział w konkursie!

Uczniów szkół szkół podstawowych i ponadpodstawowych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Willmann w obiektywie. Ożyw historię zaklętą w obrazie. Inspiracje dziełami zgromadzonymi na wystawie »Willman. Opus magnum« organizowanej przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu”.

 

REGULAMIN KONKURSU


Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020

1. Organizatorzy

 1. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa nr 10 we Wrocławiu i Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
 2. Organizatorami konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej nr 8 we Wrocławiu jest: p. Iwona Polak (nauczyciel języka polskiego) i z ramienia Szkoły Podstawowej nr 10 we Wrocławiu Anna Iwaszków-Prędka (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej).
 3. Organizatorem konkursu z ramienia Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest p. Grzegorz Wojturski.
 4. Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości estetycznej, rozwijanie kreatywności i umiejętności z zakresu fotografii i odczytywania dzieła malarskiego.

2. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej z Dolnego Śląska.
 2. Praca może przedstawiać postać lub grupę osób, natomiast organizatorzy konkursu ustalają, że zdjęcie ma jednego autora, który jest jego twórcą. Autor zdjęcia może, ale nie musi pojawiać się na fotografii.
 3. Konkurs rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:
  I — uczniowie klas IV–VIII,
  II — uczniowie szkół ponadpodstawowych.

3. Etapy konkursu, nagrody, zasady

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
  I etap  – konkurs w macierzystych szkołach
  II etap – do 10 najlepszych szkolnych prac fotograficznych należy przesłać zgodnie z wymogami opisanymi w paragrafie 4 punkt 2.
  Uwaga! Nadesłanie większej liczby prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu.
 2. Nagrody:
  — na I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny,
  — laureatom II etapu (finał) – nagrody fundują organizatorzy konkursu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac.
 4. Konkurs polega na przygotowaniu fotografii inspirowanej jedną z dwóch poniższych kategorii:
  wybranym obrazem Michaela Willmana ujętym na liście konkursowej z wybranymi pracami artysty ➸,
  tytułem danej części wystawy „Willman. Opus magnum”, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu  (22 grudnia 2019 – 26 kwietnia 2020 w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu).
 5. Lista obrazów znajduje się w załączniku (pobierz ➸).
 6. Kryteria oceny:
  — nawiązanie do wybranego dzieła Michaela Willmana lub tytułu obszaru wystawy,
  — kreatywne podejście,
  — estetyka pracy,
  — troska o detale,
  — staranna technika wykonania.
 7. Fotografia może być czarno-biała lub barwna, format w przedziale od 20 × 30 cm do 30 × 40 cm.
 8. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Nie będą pod uwagę brane prace noszące ślady wyraźnej ingerencji graficznej (np. kolaż i fotomontaż). Dopuszczalne jest kadrowanie, korekcja jasności, koloru i kontrastu, konwersja zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii.

4. Zasady uczestnictwa

 1. Prace należy przesłać do 30 maja 2020 r. na adres mailowy iwonapolak35@wp.pl (było: Szkoła Podstawowa nr 8 im. we Wrocławiu, ul. Kowalska 105, 51-424 Wrocław).
 2. Praca powinna zostać podpisana pseudonimem.
  Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną pseudonimem, zawierającą imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, adres email i numer telefonu do szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy i adres email nauczyciela – opiekuna oraz imiona i nazwiska osób uwidocznionych na fotografii.
 3. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku (pobierz załącznik ➸).
  Brak zgody oznacza rezygnację z konkursu.

5. Ogłoszenie wyników

 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest na – termin uległ zmianie, zostanie podany po wznowieniu działalności Muzeum (było: 18 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu).
 2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane drogą mailową do dnia – termin zostanie podany (było: 8 kwietnia 2020 r).
 3. Przewiduje się wręczenie dyplomów gratulacyjnych i upominków dla autorów prac.
 4. Prace nie podlegają zwrotowi po zakończeniu konkursu.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego, publicznego wykorzystywania nadesłanych prac. Przesłanie pracy jest równoważne z przekazaniem organizatorom praw autorskich do fotografii.
 6. Prace laureatów będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Pawilonie Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.
 7. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury.
 8. Konkurs objęty został patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Pytania i wątpliwości można kierować drogą mailową do p. Iwony Polak (iwonapolak35@wp.pl).

 

print