Abakanowicz opowiedziana – regulamin

Abakanowicz opowiedziana

I

 1. Organizatorem projektu „Abakanowicz opowiedziana” (dalej: Projekt) jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 127/2022, z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, NIP 8971900176, REGON 52081354 (dalej: Organizator). 
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi działania wokół Projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Projekt polega na zbudowaniu werbalnego archiwum, na które składać się będą opowieści zwiedzających wystawy dzieł Magdaleny Abakanowicz, zarejestrowane w formie audio, zmontowane i udostępnione w formie podcastu możliwego do odsłuchania na stronach Organizatora (mnwr.pl).

II

 1. Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba pełnoletnia, która udzieli wypowiedzi na temat swoich przeżyć związanych z wystawą dzieł Magdaleny Abakanowicz oraz podpisze formularz zgody na wykorzystanie nagrania z jej opowieścią i przetwarzanie danych osobowych na cele Projektu. Formularz zgody stanowi załącznik do Regulaminu.
 2. Opowieści uczestników Projektu będą zbierane w formie nagrań w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł (Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu) przez pracownika Organizatora, w następujących terminach:
  — 12 lipca, g. 13:00–14:00,
  — 14 lipca, g. 14:00–16:00,
  — 29 lipca, g. 16:00–19:00,
  — 2 sierpnia, g. 14:00–17:00,
  — 6 sierpnia, g. 13:00–14:00.
 3. Uczestnicy Projektu mogą również przesyłać swoje spisane lub nagrane opowieści na adres pawilon@mnwr.pl do dnia 10 sierpnia 2022 roku, dołączając podpisany formularz zgody. Opowieści nadesłane w formie tekstowej zostaną odczytane przez pracownika Organizatora i zarejestrowane w formie audio.
 4. Udział w Projekcie ma charakter otwarty i bezpłatny.
 5. Spośród zarejestrowanych i nadesłanych opowieści uczestników Projektu Organizator wybierze najciekawsze historie i włączy je do podcastu opublikowanego na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

III

 1. Warunkiem udziału w Projekcie jest udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, głosu oraz adresu mailowego (w przypadku zgłoszeń mailowych).
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L 119, s. 1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Projektu.
 3. Dane osobowe uczestnika Projektu przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Projektu, w tym w celu opublikowania podcastu w Internecie (w tym strona internetowa oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału Projekcie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.
 4. Po zakończeniu Projektu dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
 5. Dane osobowe uczestnika Projektu mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym obsługę Projektu oraz świadczącym dla administratora usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Projektu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji Projektu, a po jego zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/ cofnięcia zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane przez Organizatora poza obszar EOG
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Organizatora:
  1. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  2. usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
  3. ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

■ Oświadczenie o zgodzie na nagranie [*docx] ➸
■ Abakanowicz opowiedziana ➸

 

print