Rzemiosło jak sztuka. Sztuka jak rzemiosło

 1. Zwiedzanie wystawy stałej „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” ze wskazaniem na wybrane działy rzemiosł wiejskich (kowalstwo, bednarstwo, tkactwo, garncarstwo)
 2. Piernikarstwo dolnośląskim fenomenem
  Ukierunkowane zwiedzanie wystawy stałej, prezentacja form piernikarskich w sali edukacyjnej. Opowieść o bartnictwie i pszczelarstwie, ulach kodowych i koszkach oraz kolekcji zabytkowych uli figuralnych
 3. Stroje ludowe – ich znaczenie, sposób wykonania, techniki zdobienia Zwiedzanie wystawy, prezentacja podstawowych elementów stroju, zajęcia praktyczne.
 4. Ludowe instrumenty
  Prezentacja wybranych przykładów ze zbiorów muzealnych. Opowieść o twórcach instrumentów i muzykantach.
 5. Malowane meble w kolekcji Muzeum Etnograficznego
  Ukierunkowane zwiedzanie wystawy stałej, malowanie na płytach o strukturze drewna.
 6. Obraźnicy czy malarze? Malarstwo na szkle specyfiką regionu
  Prezentacja eksponatów na wystawie stałej. Udostępnienie kopii w sali edukacyjnej; warsztaty malowania na szklanych taflach
 7. Tradycyjne wycinanki ludowe inspiracją dla etnodesignu
  Prezentacja oryginałów, poznanie zasad tworzenia wycinanek oraz samodzielne wykonanie.
print