Projekty ministerialne i unijne w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Projekty ministerialne w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w latach 2021–2022

Ministerstwo Kulturzy i Dziedzictwa Narodowego oraz progam Kultura Dostępna

1. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura dostępna – zadanie: Muzeum jest dla wszystkich. Dostosowanie oferty edukacyjnej MNWr do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Wartość dofinansowania: 63 000 PLN, całkowita wartość zadania: 81 404 PLN

Celem zadania jest stworzenie oferty edukacyjnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu w pełni dostępnej dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Oferta będzie zawierała wydarzenia, lekcje i warsztaty oraz szereg udogodnień, które przybliżą zbiory prezentowane we wszystkich oddziałach Muzeum. Pozwoli to na włączenie do grupy odbiorców oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum grona zwiedzających zagrożonych wykluczeniem ze względu na niepełnosprawność. Głównym rezultatem zadania będzie stworzenie stałej oferty wraz z wypracowaniem dobrych praktyk oraz pomocy i materiałów edukacyjnych do dalszego użytku w celu poszerzenia dostępności instytucji.

2. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura kultury – zadanie: Modernizacja windy osobowo-towarowej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Wartość dofinansowania: 295 000 PLN, całkowita wartość zadania: 718 000 PLN

Celem zadania jest wymiana windy osobowo-towarowej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu, co umożliwi utrzymanie sprawnego funkcjonowania Muzeum i zapewni dostępność do kultury wszystkim zwiedzającym. Realizacja zadania obejmie roboty ogólnobudowlane i montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wymiana windy umożliwi utrzymanie sprawnego funkcjonowania Muzeum i zapewni dostępność do kultury wszystkim zwiedzającym.

3. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej – zadanie: Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Wartość dofinansowania: 100 000 PLN, całkowita wartość zadania 118 500 PLN

Udział w programie umożliwił rozbudowę kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł o zbiór obiektów reprezentujących różne dyscypliny artystyczne, stworzonych przez uznanych młodych polskich artystów: Olafa Brzeskiego, Weronikę Gęsicką, Kornela Janczego oraz grupę Slavs & Tatars. W ramach zadania zorganizujemy pokaz zakupionych prac. Ponadto zarówno pozyskane obiekty, jak i twórczość ich autorów będą omawiane w ramach działań edukacyjnych prowadzonych w Muzeum Sztuki Współczesnej.

4. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Badania polskich strat wojennych” – zadanie: Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich w dawnych zbiorach muzealnych – studium strat wojennych

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Wartość dofinansowania w 2021 r.: 72 280 PLN, całkowita wartość zadania 90 426,16 PLN
Wartość dofinansowania w 2022 r.: 153 450 PLN, całkowita wartość zadania w 2022 r. 193 150 PLN

Zadanie poświęcone zostało zbadaniu zespołu zabytków, jaki przechowywany był do II wojny światowej we wrocławskich zbiorach muzealnych – wyrobów złotniczych, jubilerskich i innych zabytkowych pamiątek wrocławskich bractw strzeleckich. Pozwoli to na stworzenie bazy danych dotyczącej tej kolekcji obiektów, a w konsekwencji na monitorowanie i podejmowanie działań restytucyjnych składających się na nią dzieł.

5. Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017–2022 – zadanie: Prezentacja „Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca”

Dotacji celowej udzielono na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, wartość dofinansowania: 42 000 PLN, całkowita wartość zadania: 56 000 PLN

Na dziedzińcu Pawilonu Czterech Kopuł wyeksponowana została monumentalna instalacja przypominająca odwróconą latarnię uliczną, zatytułowana „Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca”, autorstwa wrocławskiego artysty Piotra Skiby. Praca nawiązuje do wprowadzenia w Polsce w 1981 r. stanu wojennego, jednocześnie wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezentacji towarzyszyły działania edukacyjne: wykłady, warsztaty dla dorosłych i dzieci oraz miniwykłady i oprowadzania z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.


 

Projekty unijne w Muzeum Narodowym we Wrocławiu ↠

Logotypy Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III ↠
Projekt unijny w Pawilonie Czterech Kopuł – działania I ↠
Projekt unijny w Pawilonie Czterech Kopuł – działania II ↡

PROJEKT pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, nr POIS.08.01.00-00-1096/16, realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W dniu 4 maja 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1096/16 pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanym przez Pana Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Muzeum Narodowym we Wrocławiu reprezentowanym przez Pana Piotra Oszczanowskiego, Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację Projektu pt.  „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1” .

Całkowity koszt projektu: 25 398 972,07 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 16 662 550,00 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dotacja celowa): 722 228,64 zł

Więcej informacji ↠


Finansowanie Projektu

Projekt finansowany będzie w 85,00% z funduszy Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pozostała część pokryta jest ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, dotacji celowej z budżetu państwa, a także środków własnych Muzeum.

Cel Projektu

Celem projektu jest optymalizacja możliwości funkcjonalnych Muzeum Sztuki Współczesnej Pawilonu Czterech Kopuł, w tym w szczególności przeszklonego dziedzińca. Projekt zakłada  stworzenie nowoczesnych systemów ekspozycyjnych i informacyjnych w obrębie stałej wystawy polskiej sztuki współczesnej oraz zastosowanie interdyscyplinarnych działań (m.in. najnowszych technologii prezentacyjnych), mających za zadanie wykreowanie optymalnych warunków wykorzystania przestrzeni przeszklonego dziedzińca, tak by mogła służyć ona realizacji najrozmaitszych typów projektów kulturalnych. Działania te pozwolą Muzeum Narodowemu we Wrocławiu  na organizowanie różnego typu skomplikowanych przedsięwzięć wystawienniczych, co poszerzy i uatrakcyjni ofertę programową placówki. Planowane elementy edukacji w obszarze wystawy stałej rozszerzą ofertę edukacyjną Muzeum i możliwość interakcyjnych działań dla indywidualnego widza (wybór ścieżki zwiedzania, pogłębione informacje o prezentowanych dziełach, twórcach etc.). W projekcie uwzględniono także potrzeby osób niepełnosprawnych (systemy i urządzenia mają na celu stworzenie synergicznego zespołu pozwalającego na udostępnienie przestrzeni osobom z różnym stopniem dysfunkcji wzroku i słuchu w sposób wielowymiarowy). Dzięki poprawieniu efektywności działalności merytorycznej (wystawienniczej, edukacyjnej) możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału wystawienniczego obiektu Pawilonu Czterech Kopuł – elementu dziedzictwa światowego UNESCO.

Opis Projektu

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje zakup – dostawę z montażem i pierwszą konfiguracją – wysokospecjalistycznego zintegrowanego wyposażenia:
– urządzeń oświetleniowych i multimedialnych wewnętrznych wraz ze sterowaniem
– urządzeń mechanicznych i konstrukcji (system demontowanych kratownic do budowania konstrukcji nośnych, modułowych),
– demontowanej estrady,
– elementów wyposażenia eventowego i wystawienniczego  (krzesła, system modułowych ścian),
– systemu zaciemniającego sale wystawiennicze i okna w kopułach,
– wyposażenia muzeum pod kątem osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i słuchu (m.in. linie oznaczenia poziomego, pola uwagi, nakładki na poręcze, multimedialny terminal informacji ogólnej, plany tyflologicznych sal ekspozycyjnych Muzeum, zestawy przewodników z wypukłymi reprodukcjami, dźwiękowy system udostępniania obiektów, opisy i nagrania audiodeskrypcyjne, systemy audio, haptyczne systemy udostępniania obiektów),
– kontentu multimedialnego.

Beneficjentem projektu i Operatorem jest ten sam podmiot: Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
Termin realizacji: zakończenie realizacji Projektu do 16.09.2019 r.

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:
Portalu Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/
Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Infrastruktura i Środowisko MKiDN
http://poiis.mkidn.gov.pl/
Portalu Unii Europejskie jhttps://europa.eu/european-union/index_pl


 
Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji, poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

print