Projekt Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III

Modernizacja Panoramy Racławickiej – logotypy

Projekt Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Podpisanie umowy na realizację projektu ➸
Więcej informacji o projekcie ➸
Informacje dodatkowe ➸

Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III
Nr projektu: POIS.08.01.00-00-0094/17
Nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0094/17-01
Beneficjent: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
telefon: +48 71 343 56 43
faks: +48 71 372 51 59

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa, remont i wyposażenie obiektu Panoramy Racławickiej w celu poprawienia obsługi odwiedzających oraz warunków funkcjonowania instytucji w zabytkowym obiekcie. Pozwoli to również na zwiększenie bezpieczeństwa obiektu zabytkowego i zabezpieczenie przed degradacją substancji zabytkowej, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obrazu Panoramy Racławickiej. Projekt pozwoli także na znaczące unowocześnienie systemów ekspozycyjnych i informacyjnych. Projekt stanowi kontynuację dotychczasowych działań służących poprawie infrastruktury i oferty Panoramy Racławickiej.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie różnorodności i oddziaływania oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu poprzez modernizację Panoramy Racławickiej w taki sposób, aby efekty jego realizacji zaspakajały szeroko rozumiane potrzeby społeczeństwa, w tym potrzeby osób z dysfunkcjami i grup wykluczonych, w aspekcie kontaktu z cennym i wartościowym dziedzictwem kulturowym, którym jest zarówno sam zabytkowy obiekt, jak i prezentowane w nim płótno Kossaka i Styki. Realizacja celu głównego projektu, przyczyni się tym samym do rozwoju świadomości kulturalnej społeczeństwa.

Celem ogólnym Projektu Muzeum Narodowego we Wrocławiu w oddziale Panorama Racławicka jest:

  • zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego regionu poprzez szersze udostępnianie unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego;
  • wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego regionu;
  • wzrost poziomu ruchu turystycznego we Wrocławiu;
  • zwiększenie udziału społeczeństwa w kulturze.

Zakres Projektu:

  • prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
  • zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
  • zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu).

Planowane efekty

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i cennego dziedzictwa kulturowego, (za sprawą prac w zakresie aranżacji stref wejścia i wyjścia oraz zakupu wyposażenia), wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa, za sprawą utworzenia nowej oferty kulturalno-edukacyjnej dostosowanej do wymagań współczesnego odbiorcy. Będzie miało to bezpośrednie przełożenie na wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki.

Całkowita wartość projektu: 29 610 295,26 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 18 227 184,57 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dotacja celowa): 5 480 318,98 zł
Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 5 404 641,71 zł
Środki własne Muzeum Narodowego we Wrocławiu: 498 150,00 zł

Okres realizacji projektu: 15.01.2013–31.12.2021


 

Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji, poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

print