Aktualności

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2019 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu podpisało umowę z firmą LTT Sp. z o.o. na II część całości dostaw przewidzianych w projekcie pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”.

W dniu 18 stycznia 2019 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu przekazało do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Od dnia 22.01.2019 zostało ono udostępnione pod numerem 2019/S 015-030784.


Pierwsza część zadań została wykonana, poniżej prezentujemy niektóre spośród zrealizowanych prac. (Cdn.)

Warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących w ramach cyklu „Dotknij muzeum!” ➸


Informujemy, że w postępowaniu przetargowym nr 3/2018 została wybrana oferta firmy Audiotech
Spółka jawna S. Kamiński, A. Urbaniak
. Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert ustalone i opisane w SIWZ.

Zadanie określone w Zamówieniu dotyczy prac nad dostosowaniem muzeum do potrzeb osób dysfunkcyjnych i jest częścią przedsięwzięcia pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Gratulujemy firmie Audiotech i zapraszamy do śledzenia ogłoszeń o przetargach na naszej stronie.


 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Całkowity koszt projektu to 24 766 049,99 zł.
Czas trwania inwestycji: I 2018 – IX 2019

 

print