Projekty unijne w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Projekty unijne w Muzeum Narodowym we Wrocławiu ↠


Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III ↠
Projekt unijny w Pawilonie Czterech Kopuł – działania I ↠
Projekt unijny w Pawilonie Czterech Kopuł – działania II ↡

Logotypy Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROJEKT pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, nr POIS.08.01.00-00-1096/16, realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W dniu 4 maja 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1096/16 pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanym przez Pana Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Muzeum Narodowym we Wrocławiu reprezentowanym przez Pana Piotra Oszczanowskiego, Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację Projektu pt.  „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1” .

Całkowity koszt projektu: 25 398 972,07 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 16 662 550,00 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dotacja celowa): 722 228,64 zł

Więcej informacji ↠


Finansowanie Projektu

Projekt finansowany będzie w 85,00% z funduszy Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pozostała część pokryta jest ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, dotacji celowej z budżetu państwa, a także środków własnych Muzeum.

Cel Projektu

Celem projektu jest optymalizacja możliwości funkcjonalnych Muzeum Sztuki Współczesnej Pawilonu Czterech Kopuł, w tym w szczególności przeszklonego dziedzińca. Projekt zakłada  stworzenie nowoczesnych systemów ekspozycyjnych i informacyjnych w obrębie stałej wystawy polskiej sztuki współczesnej oraz zastosowanie interdyscyplinarnych działań (m.in. najnowszych technologii prezentacyjnych), mających za zadanie wykreowanie optymalnych warunków wykorzystania przestrzeni przeszklonego dziedzińca, tak by mogła służyć ona realizacji najrozmaitszych typów projektów kulturalnych. Działania te pozwolą Muzeum Narodowemu we Wrocławiu  na organizowanie różnego typu skomplikowanych przedsięwzięć wystawienniczych, co poszerzy i uatrakcyjni ofertę programową placówki. Planowane elementy edukacji w obszarze wystawy stałej rozszerzą ofertę edukacyjną Muzeum i możliwość interakcyjnych działań dla indywidualnego widza (wybór ścieżki zwiedzania, pogłębione informacje o prezentowanych dziełach, twórcach etc.). W projekcie uwzględniono także potrzeby osób niepełnosprawnych (systemy i urządzenia mają na celu stworzenie synergicznego zespołu pozwalającego na udostępnienie przestrzeni osobom z różnym stopniem dysfunkcji wzroku i słuchu w sposób wielowymiarowy). Dzięki poprawieniu efektywności działalności merytorycznej (wystawienniczej, edukacyjnej) możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału wystawienniczego obiektu Pawilonu Czterech Kopuł – elementu dziedzictwa światowego UNESCO.

Opis Projektu

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje zakup – dostawę z montażem i pierwszą konfiguracją – wysokospecjalistycznego zintegrowanego wyposażenia:
– urządzeń oświetleniowych i multimedialnych wewnętrznych wraz ze sterowaniem
– urządzeń mechanicznych i konstrukcji (system demontowanych kratownic do budowania konstrukcji nośnych, modułowych),
– demontowanej estrady,
– elementów wyposażenia eventowego i wystawienniczego  (krzesła, system modułowych ścian),
– systemu zaciemniającego sale wystawiennicze i okna w kopułach,
– wyposażenia muzeum pod kątem osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i słuchu (m.in. linie oznaczenia poziomego, pola uwagi, nakładki na poręcze, multimedialny terminal informacji ogólnej, plany tyflologicznych sal ekspozycyjnych Muzeum, zestawy przewodników z wypukłymi reprodukcjami, dźwiękowy system udostępniania obiektów, opisy i nagrania audiodeskrypcyjne, systemy audio, haptyczne systemy udostępniania obiektów),
– kontentu multimedialnego.

Beneficjentem projektu i Operatorem jest ten sam podmiot: Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
Termin realizacji: zakończenie realizacji Projektu do 16.09.2019 r.

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:
Portalu Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/
Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Infrastruktura i Środowisko MKiDN
http://poiis.mkidn.gov.pl/
Portalu Unii Europejskie jhttps://europa.eu/european-union/index_pl


 
Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji, poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

print