„Opowieść o anonimowych bohaterach bitwy pod Racławicami” – konkurs literacki

6 lutego 2023

[Wpis archiwalny – lista laureatów] ➸

Jakie były dalsze losy bohaterów bitwy pod Racławicami? Choć nie znamy ich wszystkich z imienia i nazwiska każdy pozostawił po sobie własną opowieść.

Odkryj kolejny rozdział ich historii. Stwórz opowieść o wybranym bohaterze: kowalu, księdzu bernardynie, góralach, pocztowym, chłopie z butami przytroczonymi do torby, woźnicy zaprzęgu, czerkiesie na białym koniu, kosynierze, wieśniaczce lub sędziwym lirniku.

Prześlij swoją pracę i dołącz do wyjątkowego konkursu literackiego „Opowieść o anonimowych bohaterach bitwy pod Racławicami”!

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych, przeznaczony jest dla młodzieży z klas 5–8 szkół podstawowych oraz uczniów ze szkół ponadpodstawowych.

Zasady konkursu

 • Prace literackie należy przesyłać na adres: konkurs@mnwr.pl
 • Obowiązuje limit trzech stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to tysiąc osiemset znaków ze spacjami)
 • Prace należy przesyłać do 26 marca 2023 r.
 • Informacja o wynikach konkursu pojawi się 4 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej oraz profilu FB Muzeum „Panorama Racławicka”

Nagrody

Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: smartfon Motorola e40 od marki Lenovo, najwyższej jakości pióra od marki Pióra Polskie, podwójne vouchery do Kina Nowe Horyzonty (do wykorzystania w terminie do 31 maja 2023) , t-shirt, nerkę i inne gadżety związane z Wrocławiem, bilety wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz puzzle, album i wyjątkowe pamiątki z Tadeuszem Kościuszką od Muzeum „Panorama Racławicka”

Konkurs literacki – baner informacyjny

Regulamin konkursu

I Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 127/2022, posiadające numer 897-190-01-76, REGON 520813545, z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs literacki „Opowieść o anonimowych bohaterach bitwy pod Racławicami”, zwany dalej Konkursem, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej jako „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Konkurs będzie organizowany w dniach od 6 lutego 2023 do 26 marca 2023 i jest podzielony na etapy:
 • nadsyłanie prac wraz z podpisami i nazwiskiem autora: do 26 marca 2023,
 • rozstrzygnięcie konkursu wraz z publikacją wyróżnionych prac na stronie internetowej mnwr.pl: do 4 kwietnia 2023.
 1. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019.847).
 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Organizator Konkursu.

II Przedmiot konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszej pracy literackiej poświęconej anonimowym bohaterom  ukazanym w dziele Wojciecha Kossaka i Jana Styki „Bitwa pod Racławicami” na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać tylko uczniowie ze szkół podstawowych z klas 5–8 i ponadpodstawowych z całej Polski.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, a każdy uczestnik może złożyć jedne Zgłoszenie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

IV Zgłoszenie konkursowe

 1. Uczestnicy Konkursu przesyłają na podany przez Organizatora adres mailowy (konkurs@mnwr.pl) napisaną przez siebie pracę wraz imieniem i nazwiskiem autora, dalej jako Zgłoszenie. Praca nie może przekroczyć trzech stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to 1800 znaków ze spacjami), prace w plikach *.doc, .docx, .rtf, .odt, .txt można przesyłać do 26 marca 2023 (do końca dnia).
 2. Nadesłany utwór musi być napisany w języku polskim. Tłumaczenia tekstów nie będą brane pod uwagę.
 3. Każdy uczestnik lub w jego imieniu opiekun prawny wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców,
 • zweryfikowanie przez pracownika Muzeum Narodowego we Wrocławiu danych osobowych w przypadku osobistego odbioru nagrody.
 1. Zgłoszenie musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika – Uczestnik z chwilą zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że posiada całość praw autorskich do pracy oraz że jest ona wolna od wad fizycznych i prawnych. Ponadto uczestnik zobowiązuje się, że w czasie trwania Konkursu autorskie prawa majątkowe do pracy nie zostaną przez niego zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.
 2. Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami nie będą podlegały ocenie Jury.

V Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
  — Anna Kowalów, kierownik Działu Promocji i Komunikacji,
  — Magdalena Skrabek, specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami, Dział Promocji i Komunikacji,
  — Alicja Waścińska, specjalista ds. promocji, Dział Promocji i Komunikacji,
  — Aleksandra Ziemlańska, specjalista ds. strony internetowej, Dział Promocji i Komunikacji,
  — Izabela Trembałowicz-Chęć, adiunkt, Dział Edukacji,
  — Beata Stragierowicz, kustosz, Gabinet Dokumentów.
 1. Jury oceniając dokona wyboru najlepszej odpowiedzi według własnej  oceny, biorąc pod uwagę: kreatywność, pogłębiona charakterystyka bohaterów, spójność wypowiedzi, poprawność językowa
 2. Zwycięzca zostanie wyłoniony podczas posiedzenia Jury w dniu 3 kwietnia 2023, z którego zostanie sporządzony protokół.
 3. Zgłoszenia niespełniające wymogów, o których mowa w pkt. IV 1, jak również złożone po terminie nie podlegają ocenie Jury.
 4. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych Organizatora, w tym na profilu FB „Panorama Racławicka” oraz na stronie mnwr.pl w dniach 4 kwietnia 2023.
 6. Z chwilą przesłania Zgłoszenia uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. cyfrowo, na dowolnych nośnikach, wprowadzanie do obrotu w nieograniczonej ilości egzemplarzy, użyczanie, najem, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w internecie, m.in. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora), a także publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie. Licencja obejmuje również zgodę na dokonywanie obróbki Zgłoszenia, w tym kadrowanie, przycinanie i inne zmiany.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Zgłoszeń przez uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanego Zgłoszenia.

VI Nagrody

 1. Nagrody zostaną przyznane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych:
 • dla uczniów ze szkół podstawowych z klas 5–8
 • dla uczniów ze szkól ponadpodstawowych
 1. Nagrodami w konkursie są: smartfony Motorola e40 od marki Lenovo, najwyższej jakości pióra marki „Pióra Polskie”, podwójne vouchery do kina Nowe Horyzonty, t-shirt i gadżety związane z Wrocławiem oraz puzzle, album i wyjątkowe pamiątki z Tadeuszem Kościuszką, bohaterem „Panoramy Racławickiej”.
 2. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub zwycięzca będzie je mógł odebrać osobiście w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu po uprzednim ustaleniu terminu z Działem Promocji i Komunikacji: tel. 71 343 07 27 albo 71 372 51 50 wew. 271 lub 274.
 3. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania większej liczby nagród.

VII  Dane osobowe uczestników

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie oraz udzielenie przez Uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego lub adresu mailowego, niezbędnych dla celów przeprowadzenia Konkursy, w tym powiadomienia o jego wynikach.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L 119, s. 1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Konkursu.
 3. Dane osobowe uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu w internecie (w tym strona internetowa oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału Konkursie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
 5. Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym obsługę Konkursu oraz świadczącym dla administratora usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.
 6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/ cofnięcia zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG.
 8. Uczestnikowi Konkursu / jego opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do żądania od Organizatora:
  1. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  2. usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
  3. ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
  6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
 2. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 6 lutego 2023.

Załącznik do Regulaminu: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie ➸

 

print