„Najpiękniejsza szopka betlejemska 2023” – głosowanie na laureata nagrody publiczności

↡ Wpis archiwalny. Nagrodzona szopka betlejemska 2023 ➸

W tym roku po raz pierwszy zwiedzający mogą wybrać laureata nagrody publiczności dla najpiękniejszej szopki betlejemskiej 2023 spośród autorów prac prezentowanych w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Na laureata i głosujących czekają nagrody.

Od 8 grudnia oglądać można wystawę „Najpiękniejsza szopka betlejemska 2023”. Prezentowane są na niej realizacje rzeźbiarskie przygotowane przez dzieci i młodzież z Dolnego Śląska w ramach XXXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Rzeźbiarskiego organizowanego przez Galerię Twórczości Plastycznej Młodych działającą w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu.

Przez cały czas trwania wystawy zwiedzający ekspozycję mogą oddać głos na ich zdaniem najładniejszą szopkę. Karty do głosowania czekają w Muzeum. Spośród osób, które zagłosują i krótko uzasadnią wybór, zostaną wybrane i nagrodzone trzy najciekawsze odpowiedzi.

Nagrodami w konkursie są muzealne gadżety oraz wejściówki do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznego i Pawilonu Czterech Kopuł.

Konkurs trwa od 8 grudnia 2023 do 28 stycznia 2024. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1 lutego 2024 na profilu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie mnwr.pl.

Zapraszamy do głosowania na najpiękniejszą szopkę betlejemską 2023! 
REGULAMIN
głosowania na laureata nagrody publiczności
na najlepszą pracę prezentowaną na wystawie pokonkursowej „Najpiękniejsza szopka betlejemska 2023”

  1. ORGANIZATOR KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 127/2022, posiadające numer NIP 897 190 01 76, REGON 520 81 35 45, z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwane dalej Organizatorem.

1.2. Niniejszy regulamin określa warunki głosowania na laureata Nagrody Publiczności na najlepszą pracę prezentowaną na wystawie pokonkursowej „Najpiękniejsza szopka betlejemska 2023” w Muzeum Etnograficznym Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu (ul. Romualda Traugutta 111/113, 50-419 Wrocław).

1.3. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888).

1.4. Głosującym jest osoba fizyczna, która odda głos w głosowaniu na laureata Nagrody Publiczności na wybraną pracę konkursową, przy czym Głosujący poniżej 16 roku życia muszą przedłożyć stosowną zgodę ze strony opiekuna prawnego, której wzór – wraz z Kartą do głosowania – stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

1.5. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, tj. autor lub autorka pracy prezentowanej na wystawie pokonkursowej „Najpiękniejsza szopka betlejemska 2023” XXXI Wojewódzkiego Konkursu Rzeźbiarskiego organizowanego przez Galerię Twórczości Plastycznej Młodych działającej w MDK „Śródmieście.

  1. WARUNKI I ZASADY GŁOSOWANIA O NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI

2.1. Celem głosowania jest wyłonienie jednego laureata Nagrody Publiczności spośród Uczestników Konkursu.

2.2. Głosowanie odbędzie się w terminie 8.12.2023 – 28.01.2024.

2.3. Głosowanie odbędzie się stacjonarnie poprzez oddanie głosu w formie pisemnej tj. przez wypełnienie „Karty do głosowania” w siedzibie Muzeum Etnograficznego Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Romualda Traugutta 111/113, 50-419 Wrocław.

2.4. Głosujący może oddać maksymalnie 1 głos na wybraną pracę konkursową.

2.5. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionej wątpliwości co do naruszenia zasad oddawania głosów przez Głosujących, Organizator ma prawo unieważnienia głosów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie oddania ich w niedozwolony sposób.

2.6. Oddanie głosu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

2.7. Prace konkursowe biorące udział w głosowaniu o Nagrodę Publiczności eksponowane są na wystawie pokonkursowej „Najpiękniejsza Szopka Betlejemska 2023” w siedzibie Muzeum Etnograficznego Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Romualda Traugutta 111/113, 50-419 Wrocław.

2.8. Dodatkowo, jeśli Głosujący będzie chciał wziąć udział w konkursie celem zdobycia nagrody dla Głosującego, zobowiązany jest na Karcie do głosowania krótko uzasadnić swój wybór oraz podać dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres email lub telefon.

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

3.1. Nagrodę Publiczności otrzymuje Uczestnik Konkursu tj. autorka lub autor pracy konkursowej, który zdobędzie największą liczbę głosów oddanych w głosowaniu, przy czym  w przypadku, gdy identyczną liczbę głosów otrzyma więcej niż jeden Uczestnik Konkursu, wówczas zostaną przyznane nagrody ex aequo.

3.2. Spośród Głosujących zostaną wybrane trzy osoby, które udzieliły najciekawszej odpowiedzi co do uzasadnienia swojego głosu oraz które otrzymają nagrody.

3.3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1 lutego 2024 na profilu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie mnwr.pl.

3.4. O rozstrzygnięciu głosowania o Nagrodę Publiczności oraz losowania spośród uczestników głosowania laureaci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną na adres/telefon wskazany w karcie do głosowania.

3.5. Za przeprowadzenie procedury głosowania, zliczenie głosów, sporządzenie protokołu i listy laureatów Nagrody Publiczności odpowiedzialny jest zespół w następującym składzie: 1) Joanna Burda – Galeria Twórczości Młodych MDK Wrocław Śródmieście, 2) Joanna Kurbiel – Dział Sztuki Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, 3) Magdalena Skrabek – Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu („Jury”).

3.6. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie.

  1. NAGRODY

4.1. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla Uczestników Konkursu muzealne gadżety i wejściówki do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznego i Pawilonu Czterech Kopuł.
b) dla Głosujących muzealne gadżety i wejściówki do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznego i Pawilonu Czterech Kopuł.

4.2. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub laureat będzie je mógł odebrać osobiście w Gmachu Muzeum Etnograficznego po uprzednim ustaleniu terminu.

4.3. Laureaci nie są uprawnieni do scedowania nagrody na inną osobę lub podmiot trzeci.

  1. DANE OSOBOWE

5.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie „Karty do głosowania”, którą można otrzymać w miejscu głosowania, poprzez podanie imienia, nazwiska i nazwy szkoły autora/autorki szopki.

5.2. Opcjonalnie Głosujący może podać w Karcie do głosowania następujące dane: swoje imię, nazwisko, adresu mailowego lub numeru telefonu, które to dane są konieczne dla celów wzięcia udziału w przyznaniu nagrody dla Głosującego, w tym powiadomienia o jego wynikach.

5.3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L 119, s. 1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Konkursu, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@mnwr.pl.

5.4. Dane osobowe uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu w internecie (w tym strona internetowa oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest niezbędne do poinformowania o rozstrzygnięciu Konkursu.

5.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.

5.6. Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym obsługę Konkursu oraz świadczącym dla administratora usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.

5.7. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/ cofnięcia zgody.

5.8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG.

5.9. Uczestnikowi Konkursu / jego opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do żądania od Organizatora:
– dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
– usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
– ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
– przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel. (22) 531 03 00).

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.

6.2. Naruszenie Regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.

6.3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 8.12.2023.

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA ➸

 

print