Konkurs „Przysłowia polskie”

1 lutego 2023

Wpis archiwalny. Lista laureatów ➸

Na wystawie „Obrazy do opowiadania” w Muzeum Etnograficznym prezentujemy obraz Mariana Knapika Przysłowia polskie (2022). Jego autor, członek Grupy Janowskiej, przedstawił na nim 40 przysłów będących w powszechnym obiegu – kto odgadnie wszystkie? Zapraszamy do udziału w konkursie „Przysłowia polskie”!

Fot. Krzysztof Szlapa

Co trzeba zrobić? Odgadnąć jak największą liczbę z 40 przysłów namalowanych na obrazie Mariana Knapika Przysłowia polskie i wysłać je w wiadomości mailowej na adres konkurs@mnwr.pl, a także polubić post konkursowy na ➸ Facebooku Muzeum Etnograficznego i zamieścić pod nim komentarz o treści deklarującej udział w konkursie, np. „biorę udział w konkursie”.

Na odpowiedzi czekamy do 12 lutego 2023. Nagrodami w Konkursie są specjalne, ekskluzywne oprowadzanie po wystawie „Obrazy do opowiadania” z kuratorką Olgą Budzan, książka towarzysząca ekspozycji, bilety do Muzeum Etnograficznego oraz pakiet upominków, w którym znajdziecie m.in. Kalendarz Muzealny 2023.

Regulamin konkursu

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po numerem RIK 127/2022, posiadające numer 897-190-01-76, REGON 520813545, zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs „Przysłowia polskie”, zwany dalej Konkursem zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Konkurs trwa od 1 do 12 lutego 2023 na profilu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook (pod adresem: www.facebook.com/MuzeumEtnograficzne.Wroclaw) i polega na odgadnięciu jak największej liczby z 40 przysłów namalowanych na obrazie Mariana Knapika „Przysłowia polskie” poprzez: przesłanie ich w wiadomości mailowej na adres konkurs@mnwr.pl, z jednoczesnym polubieniem posta konkursowego i zamieszczeniem pod nim komentarza o treści deklarującej udział w konkursie, np. „biorę udział w konkursie”.
 4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019.847).
 5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Organizator Konkursu.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest polubienie profilu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.

Zgłoszenie konkursowe

 1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przesłanie na adres konkurs@mnwr.pl maila, podpisanego imieniem i nazwiskiem, w treści zawierającego jak największą liczbę z 40 przysłów namalowanych na obrazie Mariana Knapika „Przysłowia polskie”, polubienie zamieszczonego na profilu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu posta ze zdjęciem konkursowym oraz zamieszczenie pod nim komentarza o treści deklarującej udział w konkursie, np. „biorę udział w konkursie”.
 2. Każdy uczestnik wyraża zgodę na:
  – przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców,
  – zweryfikowanie przez pracownika Muzeum Narodowego we Wrocławiu danych osobowych w przypadku osobistego odbioru nagrody.

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
  – Olga Budzan, Dział Edukacji,
  – Magdalena Skrabek, Dział Promocji i Komunikacji.
 2. Jury spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 3 zwycięzców, którzy podali największą liczbę przysłów oraz spełnili pozostałe warunki zgłoszenia konkursowego.
 3. W przypadku, gdy kilku uczestników będzie miało taki sam wynik, o przyznaniu nagrody przez Jury zdecyduje wcześniejsza data wpłynięcia do Organizatora zgłoszenia konkursowego.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15 lutego 2023 na profilu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie mnwr.pl.
 5. Nagrodami w Konkursie są specjalne, ekskluzywne oprowadzanie po wystawie „Obrazy do opowiadania” z kuratorką Olgą Budzan, książka towarzysząca ekspozycji, bilety do Muzeum Etnograficznego oraz pakiet upominków.
 6. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub zwycięzca będzie je mógł odebrać osobiście w Gmachu Muzeum Etnograficznego po uprzednim ustaleniu terminu z Organizatorem.
 7. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie.

Dane osobowe

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie oraz udzielenie przez uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu mailowego, niezbędnych dla celów przeprowadzenia Konkursy, w tym powiadomienia o jego wynikach.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L 119, s. 1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Konkursu.
 3. Dane osobowe uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu w internecie (w tym strona internetowa oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału Konkursie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
 5. Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym obsługę Konkursu oraz świadczącym dla administratora usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.
 6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/ cofnięcia zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG.
 8. Uczestnikowi Konkursu / jego opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do żądania od Organizatora:
  • dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  • usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
  • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania postów i komentarzy, które w jakikolwiek sposób naruszają dobre imię Organizatora i/lub zawierają treści obraźliwe oraz niezgodne z ogólnie przyjętymi normami.
 2. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 3. Konkurs został ogłoszony w dniu 1 lutego 2023.

■ Aktualności i fotorelacje ➸
 

print