Konkurs „Moja rzecz przysposobiona”

17 kwietnia 2024

Wystawa „Rzeczy przysposobione” prezentowana w Muzeum Etnograficznym przywraca pamięć o przedmiotach i ludziach. Prowokuje też do przemyśleń i wywołuje osobiste historie. Jeśli chcieliby Państwo podzielić się nimi, zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie!

Zachęcamy do rozejrzenia się wokół, sprawdzenia w szafach, zajrzenia w głąb rodzinnych historii sprzed kilkudziesięciu lat. Może są w Waszym otoczeniu przedwojenne rzeczy pochodzące z Ziem Zachodnich i Północnych (przyłączonych do Polski w 1945 roku)? Czy wciąż są w użyciu? Jakie kryją historie?

Podzielcie się z nami swoją opowieścią w konkursie „Moja rzecz przysposobiona”. Na zdjęcie przedmiotu z dołączoną krótką historią (maks. 2 strony) czekamy do 2 czerwca 2024, zgłoszenia należy wysyłać na adres: konkurs@mnwr.pl. Atrakcyjne nagrody czekają!

Konkurs „Moja rzecz przysposobiona”
 

Regulamin konkursu „Moja rzecz przysposobiona”

I Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 127/2022, posiadające numer 897 190 01 76, REGON 520 81 35 45, z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwane dalej Organizatorem.
 1. Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs pt. „Moja rzecz przysposobiona”, zwany dalej „Konkursem”, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej jako „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Konkurs będzie organizowany w dniach od 17 kwietnia do 2 czerwca 2024 i jest podzielony na etapy:
 • nadsyłanie fotografii i tekstów wraz z podpisami i nazwiskiem autora – do 2 czerwca 2024,
 • rozstrzygnięcie Konkursu wraz z publikacją zwycięskiej pracy na stronie internetowej mnwr.pl – 18 czerwca 2024,
 • prezentacja zwycięskiej pracy na wystawie „Rzeczy przysposobione” w Muzeum Etnograficznym Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu – od 2 lipca do 25 sierpnia 2024.
 1. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2023.227).
 1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Organizator Konkursu.

II Przedmiot Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych zdjęć i historii związanych z rzeczami przedwojennymi, pochodzącymi z Ziem Zachodnich i Północnych (przyłączonych do Polski w 1945 roku), posiadanymi i używanymi przez dzisiejszych mieszkańców tego terenu – Uczestników Konkursu, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

III Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wykona i prześle zdjęcie stanowiące przedmiot Konkursu w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 1. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest polubienie profilu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu na portalu społecznościowym Facebook.
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.

IV Zgłoszenie konkursowe

 1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie:
 • przesyłanie na podany przez Organizatora adres mailowy (konkurs@mnwr.pl) wykonaną przez siebie fotografię, której dłuższy bok będzie miał wymiary od 1500 do 2000 pikseli, w formacie JPEG, wraz z tytułem zdjęcia oraz imieniem i nazwiskiem autora; zdjęcie powinno przedstawiać co najmniej jeden przedwojenny przedmiot używany przez dzisiejszego mieszkańca Ziem Zachodnich i Północnych – Uczestnika Konkursu,
 • polubienie profilu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu na portalu społecznościowym Facebook.
 1. Do zdjęcia należy dołączyć opis informujący o historii prezentowanego obiektu. Opis nie może przekroczyć 2 stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to 1800 znaków ze spacjami); prace w plikach .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt należy przesyłać do 2 czerwca 2024. Przesłanie opisu i zdjęcia oznacza Zgłoszenie do konkursu.
 1. Każdy uczestnik wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców,
 • zweryfikowanie przez pracownika Muzeum Narodowego we Wrocławiu danych osobowych w przypadku osobistego odbioru nagrody.
 1. Zgłoszenie musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika – Uczestnik z chwilą zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że posiada całość praw autorskich do pracy oraz że jest ona wolna od wad fizycznych i prawnych. Ponadto uczestnik zobowiązuje się, że w czasie trwania Konkursu autorskie prawa majątkowe do pracy nie zostaną przez niego zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.
 1. Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami nie będą podlegały ocenie Jury.

V Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
 • Marta Derejczyk, kuratorka wystawy „Rzeczy przysposobione”, kierowniczka Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu,
 • Anna Kurpiel, kuratorka wystawy „Rzeczy przysposobione”,
 • Katarzyna Maniak, kuratorka wystawy „Rzeczy przysposobione”,
 • Magdalena Skrabek, st. specjalistka ds. promocji, Dział Promocji i Komunikacji MNWr.
 1. Jury, oceniając zgłoszenia Uczestników, dokona wyboru najlepszej historii i fotografii według własnej oceny, biorąc pod uwagę: powiązanie historii ze zdjęciem, walory artystyczne, kreatywność, oryginalność zdjęcia oraz jakość przesłanych materiałów.
 1. Zgłoszenia niespełniające wymogów, o których mowa w pkt IV.1, jak również złożone po terminie nie podlegają ocenie Jury.
 1. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 1. Nagrodzone i wyróżnione prace mogą być cyklicznie publikowane w mediach społecznościowych Organizatora, w tym na profilu Facebook Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu oraz na stronie mnwr.pl. Zwycięska praca zostanie opublikowana w dniu 18.06.2024
 1. Z chwilą przesłania Zgłoszenia uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. cyfrowo, na dowolnych nośnikach, wprowadzanie do obrotu w nieograniczonej ilości egzemplarzy, użyczanie, najem, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w internecie, m.in. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora), a także publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie. Licencja obejmuje również zgodę na dokonywanie obróbki Zgłoszenia, w tym kadrowanie, przycinanie i inne zmiany.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Zgłoszeń przez uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanego Zgłoszenia.

VI Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są:

— voucher na kolację w Restauracji Wrocławskiej we Wrocławiu,
— upominek i voucher na zakupy w sklepie Von Schpargau,
— zestaw historycznych i tradycyjnych pierników od firmy Pierniki Wrocławskie,
— plakat autorstwa Jakuba Zasady „Pozdrowienia z Wrocławia, dzień dobry, bonjour”,
— książka Agaty Ciastoń „Na środkowym pasie latem trawa była wysoka” od Wydawnictwa Warstwy,
— książki Wacława Grabkowskiego „Dzieci z Wilczego Kąta” oraz „Guz w fiołkach” od Oficyny Wydawniczej Atut,
— książka Anny Kurpiel i Katarzyny Maniak z fotografiami Łukasza Skąpskiego „Porządek rzeczy” od Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
— książka Elżbiety Berendt „Nie zapomnisz. Pamięć, pamiątka, pamiętnik” od Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
— album pod red. Elżbiety Berendt „Etnograficzne didaskalia. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska” od Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
— bezpłatne wejściówki do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu i Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu,
— bezpłatne wejściówki na zwiedzanie Manufaktury w Bolesławcu.

 1. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub zwycięzca będzie je mógł odebrać osobiście w Gmachu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu po uprzednim ustaleniu terminu z Działem Promocji i Komunikacji: tel. 71 343 07 27 albo 71 372 51 50 wew. 271.
 1. Formą nagrody będzie również prezentacja przedmiotów opisanych w nagrodzonych pracach w przestrzeni wystawy „Rzeczy przysposobione” w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu w terminie od 2.07 do 25.08.2024.
 1. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania większej liczby nagród.

VII Dane osobowe uczestników

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie oraz udzielenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego lub adresu mailowego, niezbędnych dla celów przeprowadzenia Konkursy, w tym powiadomienia o jego wynikach.
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L 119, s. 1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Konkursu, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@mnwr.pl.
 1. Dane osobowe uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu w internecie (w tym strona internetowa oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału Konkursie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 1. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
 1. Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym obsługę Konkursu oraz świadczącym dla administratora usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.
 1. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/cofnięcia zgody.
 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG.
 1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora:

— dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
— usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
— ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
— przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
— wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
— w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od czasu opublikowania go przez Organizatora.
 1. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 17 kwietnia 2024 r.

■ Aktualności i fotorelacje ➸
 

print