Konkurs #naprawiaMY

Rozstrzygnięcie konkursu ➸


Na profilu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu rozpoczął się nowy cykl nawiązujący do wystawy czasowej „Naprawiacze” ➸

Co piątek publikowane na FB posty odnoszą się do różnych sposobów naprawiania przedmiotów i nie tylko. Przedstawiamy tam osoby, które w ten sposób realizują swoje pasje, dbają o planetę lub po prostu spędzają wolny czas. Śledźcie cykl #naprawiaMY uważnie, inspirujcie się, ponieważ przygotowaliśmy dla Was konkurs z atrakcyjnymi nagrodami!

Konkurs Naprawiamy!

Jak wygrać?
Prześlij nam zdjęcie swojego dzieła wraz z krótkim opisem (sposobu powstawania obiektu, pomysłu, na podstawie którego powstał).
Na zgłoszenia czekamy pod adresem: konkurs@mnwr.pl.

Co można wygrać?
❧ VOUCHER OPEN na renowację lub czyszczenie obuwia wykonaną przez Firmę Pucybuty
❧ miejsce na warsztatach sitodruku lub cyjanotypii prowadzonych przez spółdzielnię PANATO
❧ Atrakcyjne zniżki oraz publikację wydaną przez Dział Wydawniczy Muzeum Narodowego we Wrocławiu zatytułowaną „Naprawiacze”.

Termin przesyłania zgłoszeń 12 stycznia 2022.


REGULAMIN

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu – oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, posiadające numer NIP 869-000-60-69, RIK 65/2006, zwane dalej „Muzeum” lub „Organizatorem”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 15 listopada 2021 do 12 stycznia 2022. Zgłoszenia należy wysłać na adres email: konkurs@mnwr.pl.
 3. Celem konkursu jest nagrodzenie trzech osób, które stworzą najciekawsze prace konkursowe (własnoręcznie stworzony lub naprawiony obiekt zainspirowany cyklem #naprawiaMY). Uczestnik konkursu zobowiązany jest przesłać zdjęcie pracy wraz z krótkim opisem (sposobu powstawania obiektu, pomysłu, na podstawie którego powstał).
 4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym  w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019.847).

II Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy regulamin oraz polubiła profil Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu na Facebooku, a także która prześle w terminie do dnia 12 stycznia 2022 na adres email: konkurs@mnwr.pl zdjęcie swojej pracy konkursowej wraz z opisem.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, a każdy uczestnik może wysłać kilka zgłoszeń.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Każdy uczestnik, przesyłając zgłoszenie udziału w konkursie, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie przez Muzeum Narodowe (w tym Muzeum Etnograficzne) we Wrocławiu swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców,
  2. zweryfikowanie przez pracownika Muzeum swoich danych osobowych przy odbiorze nagrody.

III Praca konkursowa i kryteria oceny

 1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęć swojej pracy inspirowanej cyklem #naprawiaMY oraz udzieleniu krótkiego opisu dotyczącego własnego dzieła oraz procesu jego powstania.
 2. Jury oceniając dokona wyboru najciekawszej pracy konkursowej według własnej oceny, biorąc pod uwagę oryginalność i kreatywność uczestnika konkursu przejawioną w ramach pracy własnej i wypowiedzi na temat pracy.
 3. Praca zgłaszana do Konkursu musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, Uczestnik z chwilą zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że posiada całość praw autorskich do prezentowanej pracy, a korzystanie i rozpowszechnianie tej pracy przez Organizatora zgodnie z regulaminem nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich.
 4. Prace konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne, nie będą podlegały ocenie Jury.

IV Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
  — Olga Budzan – edukatorka w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu,
  — Paulina Popiół – specjalistka ds. promocji, Dział Promocji i Komunikacji, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
  — Marta Derejczyk – adiunktka w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu,
  — Ania Pastuszka – członkini spółdzielni PANATO,
  — Radosław Bajsarowicz – członek zespołu MiserART,
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas posiedzenia Jury.
 3. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół.
 4. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.
 5. Zgłoszenia nie spełniające wymagań określonych powyżej oraz złożone po terminie nie będą podlegały ocenie Jury.
 6. Organizator skontaktuje się bezpośrednio z wyłonionymi zwycięzcami, informując ich o wynikach konkursu, nie później niż 13 stycznia 2022 roku.
 7. Wyniki Konkursu – lista laureatów Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz stronach Organizatora na portalach społecznościowych od 13 stycznia 2022 roku.

V Licencja

 1. Każdy Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania pracy konkursowej udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanych materiałów (zdjęć i opisu), na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym m.in. cyfrowo, wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w internecie: na stronie mnwr.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora), a także publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie.
 2. Licencja obejmuje również zgodę na dokonywanie obróbki zdjęć i opisu przesłanych w ramach konkursu, w tym skracanie, kadrowanie, przycinanie i inne zmiany.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i opisu przesłanych przez Uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej zdjęcia i opisu.

VI Nagrody

 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń złożonych na wskazany adres mailowy Organizatora zostaną wybrane przez Jury trzy zwycięskie.
 2. Zdobywca 1. miejsca otrzyma „Voucher Open” na jednorazową usługę pełnej renowacji bądź czyszczenia jednej pary obuwia wykonaną przez Firmę Pucybuty.
 3. Zdobywca 2. miejsca otrzyma miejsce na warsztatach sitodruku lub cyjanotypii prowadzonych przez spółdzielnię PANATO.
 4. Zdobywca 3. miejsca otrzyma voucher na 100 zł na usługę w Firmie Pucybuty oraz publikację „Naprawiacze”.
 5. Zdobywca wyróżnienia specjalnego otrzyma voucher na 100 zł na usługę w Firmie Pucybuty oraz publikację „Naprawiacze”.
 6. Osoby wyróżnione otrzymają publikację wydaną przez Dział Wydawniczy Muzeum Narodowego we Wrocławiu zatytułowaną „Naprawiacze” oraz kartę zniżkową na -50% na czyszczenie wykonane przez Firmę Pucybuty.
 7. Wszyscy zwycięzcy konkursu otrzymają bilet wstępu do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu.
 8. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania większej liczby nagród.

VII Dane osobowe uczestników

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie oraz udzielenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego lub adresu mailowego, niezbędnych dla celów przeprowadzenia Konkursu, w tym powiadomienia o jego wynikach.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L 119, s. 1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika Konkursu. U Organizatora wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, w którym można kontaktować się mailowo na adres: iodo@mnwr.pl.
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu w internecie (w tym strona mnwr.pl oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału Konkursie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym obsługę Konkursu oraz świadczącym dla administratora usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.
 6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/cofnięcia zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG, za wyjątkiem publikacji informacji o laureatach konkursu (imię i nazwisko) na profilu Facebook (Facebook Inc.).
 8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora:
  1. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  2. usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
  3. ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.11.2021 r.

 

print