Konkurs #etnolifestyle

19 maja 2021

Jeśli lubisz tworzyć, kochasz rzeczy ładne i użyteczne, doceniasz pracę ludzkich rąk, a w dodatku choć trochę zainspirowały Cię nasze propozycje publikowane w facebookowym cyklu #etnolifestyle ➸ – pochwal się i weź udział w konkursie!

Prześlij nam zdjęcia swojego dzieła wraz z krótkim opisem. Napisz, co Cię zainspirowało, jakie miałeś problemy w pracy, czego jeszcze chciałbyś się nauczyć. Zapraszamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu – oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. R. Traugutta 111/113, 50-419 Wrocław, zwane dalej „Muzeum”.
 2. Konkurs trwać będzie w terminie od 19 do 31 maja 2021 na profilu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu na Facebooku ➸
 3. Konkurs polega na przesłaniu zdjęć swojej pracy inspirowanej cyklem #etnolifestyle oraz udzieleniu krótkiej odpowiedzi dotyczącej własnego dzieła.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy regulamin.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, a każdy uczestnik może wysłać kilka zgłoszeń.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest polubienie profilu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu.
 5. Uczestnicy konkursu wysyłają zgłoszenia na maila: konkurs@mnwr.pl.
 6. Każdy uczestnik publikując rozwiązanie zagadki konkursowej, wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie przez Muzeum Narodowe (w tym Muzeum Etnograficzne) we Wrocławiu swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców;
  b) zweryfikowanie przez pracownika Muzeum swoich danych osobowych przy odbiorze nagrody.

Zgłoszenie konkursowe

 1. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Termin złożenia wypełnionej Karty konkursowej mija 31 maja 2021.
 3. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęć swojej pracy inspirowanej cyklem #etnolifestyle oraz udzieleniu krótkiej odpowiedzi dotyczącej własnego dzieła.
 4. Jury oceniając dokona wyboru najlepszej odpowiedzi według własnej oceny, biorąc pod uwagę oryginalność i kreatywność uczestnika konkursu przejawioną w postaci zdjęć pracy własnej i wypowiedzi.
 5. Odpowiedź zgłaszana do Konkursu musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, Uczestnik z chwilą zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że posiada całość praw autorskich do prezentowanej pracy.
 6. Karty konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne, nie będą podlegały ocenie Jury.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
  — Olga Budzan – edukatorka Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu,
  — Paulina Popiół – specjalistka ds. promocji Dział Promocji i Komunikacji, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
  — Marta Derejczyk – adiunktka Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu.
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas posiedzenia Jury w dniu 1 czerwca 2021 r.
 3. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół. 
 4. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.
 5. Zgłoszenia nie spełniające wymagań określonych powyżej oraz złożone po terminie nie będą podlegały ocenie Jury.
 6. Organizator skontaktuje się bezpośrednio z wyłonionymi zwycięzcami, informując ich o wynikach konkursu, nie później niż 2 czerwca 2021 roku.
 7. Wyniki Konkursu – lista laureatów Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz stronach Organizatora na portalach społecznościowych od 2 czerwca 2021 roku.
 8. Uczestnik-laureat Konkursu udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanych materiałów (zdjęć i odpowiedzi). Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze zdjęć i odpowiedzi na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych zdjęć i odpowiedzi przez Uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej zdjęcia i odpowiedzi.

 Nagrody

 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń złożonych na wskazany adres mailowy Organizatora zostaną wybrane przez Jury trzy zwycięskie.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają możliwość uczestnictwa w warsztatach Olgi Budzan, przedmioty powstałe w ramach #etnolifestyle wykonane przez prowadzące projekt (haftowany plecak, woreczek, kolorowa osłonka) oraz publikację wydaną przez Dział Wydawniczy Muzeum Narodowego we Wrocławiu Etnograficzne didaskalia. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląskapod red. Elżbiety Berendt.
 3. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania większej liczby nagród.

Dane osobowe uczestników

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie oraz udzielenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego lub adresu mailowego, niezbędnych dla celów przeprowadzenia Konkursy, w tym powiadomienia o jego wynikach.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L 119, s. 1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu w Internecie (w tym strona internetowa oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału Konkursie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym obsługę Konkursu oraz świadczącym dla administratora usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.
 6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/cofnięcia zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG.
 8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora:
  1. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  2. usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
  3. ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.05.2021 r.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Udział w konkursie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

 

print