Instagramowy konkurs „Antyselfie”

4 kwietnia 2023

Wpis archiwalny. Lista laureatów ➸

Czy wiecie czym jest #antyselfie?

To ruch zapoczątkowany przez @stefdies, czyli Stephanie Leigh Rose, która pozuje do zdjęć …leżąc brzuchem na ziemi. Fotografie te są reakcją na presję mediów społecznościowych i kultury selfie, gdzie zdjęcia są produkowane w zastraszającym tempie.

Chcemy zobaczyć Wasze interpretacje #antyselfie.

Na wystawie „Twarzą w twarz” w Pawilonie Czterech Kopuł pokazujemy autoportrety, maski i wizerunki stworzone przez sztuczną inteligencję. Kuratorki świadomie zrezygnowały z pokazywania selfie.

Zachęcamy do robienia antyselfie z dziełami sztuki z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wrzucajcie antyzdjęcia w swoim feedzie z oznaczeniem naszego instagramowego profilu @nationalmuseuminwroclaw.

Pod koniec maja wybierzemy najciekawsze z nich i nagrodzimy je bezpłatnymi wejściówkami do Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej.

Regulamin konkursu

I Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po numerem RIK 127/2022, posiadające numer 897-190-01-76, REGON 520813545, zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs „Antyselfie”, zwany dalej Konkursem, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej jako „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Konkurs trwa od 4 kwietnia do 14 maja 2023 na profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu prowadzonym na portalu społecznościowym Instagram (pod adresem: https://www.instagram.com/nationalmuseuminwroclaw/).
 4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019.847).
 5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Organizator Konkursu.

II Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest udostępnienie zdjęcia na swoim portalu społecznościowym Instagram i oznaczeniem profilu @nationalmuseuminwroclaw, przy czym uczestnik zobowiązany jest posiadać konto publiczne tak, aby Organizator mógł zapoznać się ze zgłoszeniem konkursowym.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

III Zgłoszenie konkursowe

 1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zrobienie zdjęcia bez przedstawienia twarzy razem z dziełem z kolekcji z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, udostępnienie go na swoim portalu społecznościowym Instagram, oznaczeniem profilu @nationalmuseuminwroclaw najpóźniej do dnia 14 maja 2023
 2. Każdy uczestnik wyraża zgodę na:
  – przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców,
  – zweryfikowanie przez pracownika Muzeum Narodowego we Wrocławiu danych osobowych w przypadku osobistego odbioru nagrody.
 1. Zgłoszenie musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika – Uczestnik z chwilą zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że posiada całość praw autorskich do Zgłoszenia oraz że jest ono wolne od wad fizycznych i prawnych. Ponadto, Uczestnik zobowiązuje się, że w czasie trwania Konkursu autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia nie zostaną przez niego zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.
 2. Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami nie będą podlegały ocenie Jury.

IV Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
  – Jenka Minh, Dział Promocji i Komunikacji,
  – Alicja Waścińska, Dział Promocji i Komunikacji.
 2. Jury spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 5 zwycięzców, którzy wykonają najciekawsze zdjęcie, biorąc pod uwagę przede wszystkim: pomysłowość, walory artystyczne, kreatywność oraz oryginalność zdjęcia, oraz spełnili pozostałe warunki zgłoszenia konkursowego.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17 maja 2023 na profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu na portalu społecznościowym Instagram oraz na stronie mnwr.pl.
 4. Nagrodami w Konkursie są bilety do Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej w liczbie 10.
 5. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub zwycięzca będzie je mógł odebrać osobiście w Gmachu Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej po uprzednim ustaleniu terminu z Organizatorem.
 6. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 7. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia mogą być cyklicznie publikowane w mediach społecznościowych Organizatora, w tym na profilu Facebook lub Instagram Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz na stronie mnwr.pl z odpowiednim oznaczeniem profilu zwycięzcy lub jego imienia i nazwiska.
 8. Z chwilą opublikowania zgłoszenia konkursowego (zdjęcia na platformie Instagram) uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. cyfrowo, na dowolnych nośnikach, wprowadzanie do obrotu w nieograniczonej ilości egzemplarzy, użyczanie, najem, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w internecie, m.in. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora), a także publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie. Licencja obejmuje również zgodę na dokonywanie obróbki zdjęcia, w tym kadrowanie, przycinanie i inne zmiany.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania udostępnionych zdjęć przez uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści udostępnionego zdjęcia.

V Dane osobowe

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie oraz udzielenie przez uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu mailowego, niezbędnych dla celów przeprowadzenia Konkursy, w tym powiadomienia o jego wynikach.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L 119, s. 1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Konkursu.
 3. Dane osobowe uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu w internecie (w tym strona internetowa oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału Konkursie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
 5. Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym obsługę Konkursu oraz świadczącym dla administratora usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.
 6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/ cofnięcia zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG.
 8. Uczestnikowi Konkursu / jego opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do żądania od Organizatora:
  1. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  2. usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
  3. ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
  6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania postów i komentarzy, które w jakikolwiek sposób naruszają dobre imię Organizatora i/lub zawierają treści obraźliwe oraz niezgodne z ogólnie przyjętymi normami.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od czasu opublikowania go przez Organizatora.
 3. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.

Konkurs został ogłoszony w dniu 4 kwietnia 2023.

 

print