Historia i tradycyjna kultura regionu

  1. Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” – opowieść o dziedzictwie kulturowym Dolnego Śląska (przed II wojną światową i po niej).
  2. Historia przełamana. Zmiana granic po II wojnie światowej – zmianą struktury etnicznej Dolnego Śląska. Zajęcia warsztatowe związane z kulturą mniejszości etnicznych i narodowych.
  3. Różnorodność kulturowa i etniczna Dolnego Śląska na przykładzie wybranego filmu z serii „Dolny Śląsk. Lud jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce…”. Komentarz, dyskusja.
print