Konkurs walentynkowy

Jury wybrało dwie najciekawsze prace. Laureatkami konkursu zostały:
Weronika Cichocka, która opisała obraz Aleksandra Kobzdeja Szczelina między różowym i czerwonym, 1967
(nagroda: Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX wieku i XXI wieku pod red. Barbary Ilkosz)
oraz Diana Cel za opis obrazu Michaela Willmanna Orfeusz grający zwierzętom, ok. 1670
(nagroda: Rewolucja w sypialni. Łóżka w XIX wieku autorstwa Małgorzaty Korżel-Kraśnej).
Trzeciej nagrody nie przyznano.
Zwyciężczyniom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.


Przyjdź do Muzeum i wybierz dzieło kojarzące Ci się z Dniem Zakochanych, które chciałbyś/chciałabyś pokazać ukochanej osobie.


Krzysztof Skarbek, W sierpniu całujemy się za oknem, 1987

Zapraszamy do udziału w konkursie walentynkowym. 14 lutego przez cały dzień będzie można zostawić w kasach Oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, czyli w Gmachu Głównym MNWr, Muzeum Etnograficznym i Pawilonie Czterech Kopuł, wypełniony formularz z odpowiedzią na pytanie: „Jakie dzieło chciałbyś/chciałabyś pokazać ukochanej osobie?”.

Odpowiadając na nie, każdy ma szansę zdobyć w tym wyjątkowym dniu publikację Muzeum Narodowego we Wrocławiu:
w Gmachu Głównym Rewolucję w sypialni. Łóżka w XIX wieku autorstwa Małgorzaty Korżel-Kraśnej, w Pawilonie Czterech Kopuł Kolekcję sztuki polskiej II połowy XX wieku i XXI wieku pod redakcją Barbary Ilkosz, w Muzeum Etnograficznym Etnograficzne didaskalia. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska pod redakcją Elżbiety Berendt.


Regulamin konkursu walentynkowego

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po numerem RIK 65/2006, posiadające numer NIP 869-000-60-69, REGON 000278468 z siedzibą we Wrocławiu przy Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi Konkurs walentynkowy, zwany dalej Konkursem zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Regulamin obejmuje i stosuje się do Konkursu odbywającego się w dniach od 14 lutego 2020 r. do 18.02.2020 r. to jest do dnia ogłoszenia wyników Konkursu
 4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym  w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019. 847).
 5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Organizator Konkursu.
 6. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Justyna Chojnacka. W razie jakichkolwiek pytań związanych z konkursem należy kontaktować się z koordynatorem pod adresem e-mail: justyna.chojnacka@mnwr.pl

Przedmiot konkursu

Celem Konkursu jest nagrodzenie osób, które najlepiej udzielą odpowiedzi na pytanie zawarte w Karcie konkursowej (do obejrzenia tutaj ➸), którą 14 lutego będzie można pobrać w kasie biletowej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Pawilonie Czterech Kopuł oraz w Muzeum Etnograficznym. Pytania dotyczą wystaw prezentowanych w wyżej wymienionych oddziałach i wymagają od uczestnika kreatywności.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy regulamin.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, a każdy uczestnik może złożyć jedną Kartę konkursową.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgłoszenie konkursowe

 1. Złożenie wypełnionej i podpisanej Karty konkursowej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Karta konkursowa powinna być wypełniona w sposób pozwalający na jej odczytanie przez Jury. Karty nieczytelne nie będą podlegały ocenie Jury bez konieczności powiadamiania Uczestnika o tym fakcie.
 3. Karty konkursowe będą dostępne 14 lutego 2020 roku w kasach biletowych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Pawilonie Czterech Kopuł oraz w Muzeum Etnograficznym (oddziały Organizatora).
 4. Termin złożenia wypełnionej Karty konkursowej mija 14 lutego 2020 wraz z zamknięciem kas w Oddziałach Muzeum.
 5. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zadane w Karcie konkursowej.
 6. Jury oceniając dokona wyboru najlepszej odpowiedzi według własnej  oceny, biorąc pod uwagę:
  a) wiedzę uczestnika na temat eksponatów prezentowanych w Muzeum, z którego została pobrana Karta konkursowa,
  b) oryginalność i kreatywność wypowiedzi.
 7. Odpowiedź zgłaszana do Konkursu musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, Uczestnik z chwilą zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że posiada całość praw autorskich do odpowiedzi.
 8. Karty konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne, nie będą podlegały ocenie Jury.
 9. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne zgubienie lub uszkodzenie kart powstałe z przyczyn od niego niezależnych, zwłaszcza na skutek działania siły wyższej.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
  — Anna Kowalów – Kierownik Działu Reklamy i Marketingu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
  — Paulina Popiół – Dział Reklamy i Marketingu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
  — Aleksandra Ziemlańska – Dział Reklamy i Marketingu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
  — Justyna Chojnacka – Dział Reklamy i Marketingu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
  — Joanna Socha – Dział Reklamy i Marketingu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
  — Anna Chodorska – Dział Reklamy i Marketingu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas posiedzenia Jury w dniu 17 lutego 2020 r.
 3. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół. 
 4. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.
 5. Karty konkursowe nie spełniające wymagań określonych powyżej oraz złożone po terminie nie będą podlegały ocenie Jury.
 6. Po rozstrzygnięciu Konkursu wszystkie karty nadesłane przez uczestników zostaną umieszczone w archiwum Organizatora.
 7. Organizator skontaktuje się bezpośrednio z wyłonionymi zwycięzcami, informując ich o wynikach konkursu, nie później niż 18 lutego 2020 roku.
 8. Wyniki Konkursu – lista laureatów Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz stronach Organizatora na portalach społecznościowych od 18 lutego 2020 roku.
 9. Uczestnik-laureat Konkursu udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Odpowiedzi. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Odpowiedzi na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Odpowiedzi przez Uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej Odpowiedzi.

 Nagrody

 1. Spośród Kart konkursowych złożonych w każdym oddziale Organizatora zostanie wybrana przez Jury jedna zwycięska odpowiedź.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają publikacje wydane przez Dział Wydawniczy Muzeum Narodowego we Wrocławiu:
  Rewolucja w sypialni. Łóżka w XIX wieku Małgorzaty Korżel-Kraśnej,
  Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX wieku i XXI wieku pod red. Barbary Ilkosz,
  Etnograficzne didaskalia. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska pod red. Elżbiety Berendt.
 3. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania większej liczby nagród.

Dane osobowe uczestników

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie oraz udzielenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego lub adresu mailowego, niezbędnych dla celów przeprowadzenia Konkursy, w tym powiadomienia o jego wynikach.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L 119, s. 1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu w Internecie (w tym strona internetowa oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału Konkursie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym obsługę Konkursu oraz świadczącym dla administratora usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.
 6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/cofnięcia zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG.
 8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora:
  1. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  2. usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
  3. ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.02.2020 r.

 

print