Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na zarządzaniu i prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, dostawami wraz z montażem i usługami przy realizacji Projektu pn. »Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III« w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

czwartek, 28 lutego 2019 r.

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 2 Formularz wyceny (*doc) ➸

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy – projekt (*pdf) ➸

Termin składania ofert wyceny: do dnia 8.03.2019 r. do godz. 14:00.

print