Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenem przyległym przy ul. Wystawowej przez 24 miesiące

piątek, 26 kwietnia 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty (*.pdf)

Wtorek, 16 kwietnia 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) ➸

wtorek, 9 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf) ➸

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (*.pdf) ➸

Zmiana treści SIWZ (*.pdf) ➸

środa, 3 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) ➸

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*.pdf) ➸

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (*.pdf) ➸

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu (*.pdf) ➸

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (*.pdf) ➸

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej (*.pdf) ➸

Załącznik nr 6 – Wykaz usług (*.pdf) ➸

Załącznik nr 7 – Projekt umowy (*.pdf) ➸


Zapraszamy Wykonawców do składania ofert.


print