PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie publiczne pn. Roboty budowlane pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III wykonywane w zakresie Projektu pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Poniedziałek, 23 marca 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸

Część I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia IDW PR (*pdf) ➸

Załączniki do SIWZ IDW PR – Część I (*docx) ➸

Część II. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzór umowy z załącznikami (*pdf)

Część III. 1 Opis Przedmiotu zamówienia – informacje ogólne (*pdf)

Część III. 7 HRF PR (*xlsxl)

W celu pobrania załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia należy kliknąć w poniższe linki:

Załączniki do OPZ Panorama Racławicka

Projekt budowlany zamienny i projekt wykonawczy

Przedmiary

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i złożenia oferty.

Termin składania ofert: do dnia 15.04.2020 r. do godz. 10:00.

print