Przetarg nieograniczony na dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Część II

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1 – Część II

Zadanie stanowi II część całości dostaw przewidzianych w Projekcie pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Sobota, 21 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia dzisiejszego, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Czwartek, 19 kwietnia 2018 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. przesłał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej Sprostowanie dotyczące zmiany treści ogłoszenia – zmiana w zakresie, o którym mowa w art. 41 ust. 7a ustawy PZP tj. wykazu oświadczeń i lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia oraz zmiany pozostałe zmiany wynikające ze zmiany SIWZ a powodujące zmiany ogłoszenia, w tym min. zmiana terminu składania ofert. Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Sprostowanie, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert: do 18.05.2018r. do godz. 08:45.
Czwartek 5 kwietnia 2018 r.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc , *zip)

Załączniki do SIWZ – wersje edytowalne formularzy:

Załączniki do SIWZ – Projekty Wykonawcze (*.zip)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 15.05.2018r. do godz. 8:45. – zmiana terminu złożenia ofert

print